banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 21.12.2012r.

EZ/ BWP -370- 41 /12/

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Wycinkę drzew i przygotowanie terenu w pasie inwestycji pn. Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze, woj. śląskie (polder), Kontrakt A1 - „Budowa zbiornika” została wybrana oferta nr „1”, złożona przez:


Zakład Usług Leśnych

Zdzisław Kuligowski

67-106 Otyń, Czasław16,

cena ofertowa brutto- 147,12 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.


I. W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:


1) Zakład Usług Leśnych

Zdzisław Kuligowski

67-106 Otyń, Czasław16, cena ofertowa brutto- 147,12 zł

Liczba przyznanych punktów - 100 pkt (przy kryterium: cena 100%)


2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OGRÓD”

62-081 Wysogotowo ,ul. Skórzewska 23, cena ofertowa brutto- 1 327 932,97 zł

Oferta odrzucona


3) „ARTEL” Arman Sztachelski

69-100 Słubice ,ul. Sportowa 17, cena ofertowa brutto- 353 575,90 zł

Oferta odrzucona


4) Konsorcjum

Zakład Zieleni i Małej Architektury -Lider

47-400 Racibórz ,ul. Żorska 26/3

Zakład Wielobranżowy Melkad inż.Klemens Scheithauer

44-285 Łańce, ul. Wolności 128a , cena ofertowa brutto- 2 786 407,62 zł

Liczba przyznanych punktów - 0,0052 pkt (przy kryterium: cena 100%)


5) Konsorcjum

Zakład Usług Leśnych -Lider

43-460 Wisła ul. Dziechcinka 12

Mirotrans Sp z o.o.

43-476 Jaworzynka 727, cena ofertowa brutto- 558 749,56 zł

Oferta odrzucona


6) P.H.U.P. BILPOL

41-500 Chorzów ,ul. Sokolska 1, cena ofertowa brutto- 1 254 997,27 zł

Liczba przyznanych punktów - 0,011 pkt (przy kryterium: cena 100%)


7) „ANTEX II”

22-680 Lubycza Królewska ,Ul. Dolna 1/2 , cena ofertowa brutto- 282 040,72 zł

Liczba przyznanych punktów - 0,052 pkt (przy kryterium: cena 100%)


8) PBIH „INŻBUD”

43-450 Ustroń ,ul. Sportowa 9, cena ofertowa brutto- 437 416,54 zł

Oferta odrzucona


9) Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Lider

47-451 Tworków ,ul. Główna 36

LASEL sp. z o.o.

44-203 Rybnik , ul. Mikołowska 77, cena ofertowa brutto- 570 144,85 zł

Oferta odrzucona


10) DB SCHENKER Rail Polska

41-800 Zabrze ,ul. Wolności 337, cena ofertowa brutto- 326 434,00 zł

Liczba przyznanych punktów - 0,045 pkt (przy kryterium: cena 100%)


11) Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o.

41-103 Siemianowice Śląskie, ul .Bytomska 41, cena ofertowa brutto- 1 107 417,02 zł

Oferta odrzucona


II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu następujących Wykonawców:


1) Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Lider

47-451 Tworków ,ul. Główna 36

LASEL sp. z o.o.

44-203 Rybnik , ul. Mikołowska 77


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


2) Konsorcjum

Zakład Usług Leśnych -Lider

43-460 Wisła ul. Dziechcinka 12

Mirotrans Sp z o.o.

43-476 Jaworzynka 727


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


3) PBIH „INŻBUD”

43-450 Ustroń ,ul. Sportowa 9


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


4) Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o.

41-103 Siemianowice Śląskie, ul .Bytomska 41


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


5) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OGRÓD”

62-081 Wysogotowo ,ul. Skórzewska 23


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


6)„ARTEL” Arman Sztachelski

69-100 Słubice ,ul. Sportowa 17


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


III. Oferty odrzucone:


1) Konsorcjum

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe - Lider

47-451 Tworków ,ul. Główna 36

LASEL sp. z o.o.

44-203 Rybnik , ul. Mikołowska 77


2) Konsorcjum

Zakład Usług Leśnych -Lider

43-460 Wisła ul. Dziechcinka 12

Mirotrans Sp z o.o.

43-476 Jaworzynka 7273) PBIH „INŻBUD”

43-450 Ustroń ,ul. Sportowa 9


4) Czechanowicz Ekologia i Zieleń Sp. z o.o.

41-103 Siemianowice Śląskie, ul .Bytomska 41


5) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OGRÓD”

62-081 Wysogotowo ,ul. Skórzewska 236)„ARTEL” Arman Sztachelski

69-100 Słubice ,ul. Sportowa 17


Oferty zostają odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferty Wykonawców wykluczonych uznaje się za odrzucone.Proponowany termin podpisania umowy - 31.12.2012 r.