banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 18.03.2013 r.


EZ/ ZD/ZG-370-5/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: „Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Górnej Odry”, została wybrana oferta nr 3, złożona przez :


Pectore-Eco Sp. z o.o. ,

Al. Przyjaźni 7/2

44-100 Gliwice,

cena ofertowa brutto - 183 270,00 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) MGGP S.A.

Ul. Kaczkowskiego 6

33-100 Tarnów,

cena ofertowa brutto -307 500,00 zł

liczba przyznanych punktów – 59,60 pkt


2) Integrated Management Services Sp.z o.o.

Ul. Wystawowa 1

51-618 Wrocław,

cena ofertowa brutto - 232 839,00 zł

liczba przyznanych punktów – 78,71 pkt


3) Pectore-Eco Sp. z o.o.

Al. Przyjaźni 7/2

44-100 Gliwice,

cena ofertowa brutto - 183 270,00 zł

liczba przyznanych punktów – 100 pkt


Proponowany termin zawarcia umowy – 26.03.2013 r.