banerekGliwice, 22.03.2013 r.


EZ/ NZM- 370 – 3 / 13 /


SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW

Sp. z o.o.

ul. Trybuny Ludów 15

30-660 Kraków

fax: 12/ 422-87-46

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: wykonanie dokumentacji projektowej pt.„Modernizacja obiektów Zbiornika Wodnego Wisła Czarne - drenaż skarpy odpowietrznej, przelew stokowy, sieć piezometrów”

została wybrana oferta złożona przez:


SWECO HYDROPROJEKT KRAKÓW Sp. z o.o.

ul. Trybuny Ludów 15

30-660 Kraków

Cena ofertowa brutto: 177 999,45 zł

Liczba przyznanych punktów (przy kryterium 100% cena) - 100 pkt


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu, jest więc ofertą najkorzystniejszą.


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.