banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, 26.04.2013  r.
EZ/ NW – 370 - 7 / 13/                                                                                                       


Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego: „Całodobowa  ochrona wewnętrzna i zewnętrzna budynku administracyjnego RZGW w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2 wraz z przyległym terenem”

I.     Została wybrana oferta  nr  7, złożona przez:

MUTREC  Spółka z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Chorzowska 44 b

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) MUTREC  Spółka z o.o.   
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 44 b
Cena ofertowa -  44 499,92  zł brutto
liczba punktów w kryterium 100 % cena – 100  pkt  (oferta nr 7)

2) COMBAT   Sp. z o.o   
44-109 Gliwice, ul. Karola Marksa 11
Cena ofertowa     -  49 348,59 zł brutto
liczba punktów w kryterium 100 % cena –  90,17  pkt  (oferta nr 3)

3) FORMACJA S.C   
Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski
41-800 Zabrze, ul. Klimasa 2
Cena ofertowa     -    69 903,95 zł brutto
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   63,66  pkt  (oferta nr 5)

4) ERA  Spółka z o.o.   
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 16 B
Cena ofertowa  -   80 379,96 zł brutto
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   55,36  pkt  (oferta nr 4)

5)  Elitarne Biuro Ochrony Biznesu     GROM
33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 46
Cena ofertowa -    96 973,20 zł brutto
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   45,89   pkt (oferta nr 1)

6) Solid Security Sp. z o.o
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17
Cena ofertowa     - 110 980,44 zł brutto
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   40,10  pkt (oferta nr 6)

7) ANG  OCHRONA  Sp. z o.o.                                         
44-100 Gliwice, Ul. Chodkiewicza 31
Cena ofertowa – 52 797,00 zł brutto
(odrzucona) (oferta nr 2)


III.  W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę nr 2, złożoną przez:
ANG  OCHRONA  Sp. z o.o.                                         
44-100 Gliwice, Ul. Chodkiewicza 31
Cena ofertowa – 52 797,00 zł brutto

Ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), gdyż  zawiera błąd w obliczeniu ceny, który nie jest możliwy do poprawienia na podstawie  art 87 ust.2. Podana w ofercie cena za całość zamówienia nie stanowi sumy cen ofertowych za 12 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy, umowa  może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia  przesłania niniejszego zawiadomienia.
Proponowany termin podpisania umowy –  02.05.2013  r.


Kopia:
EZ  - a/a