banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 29 .04.2013 r.


EZ/ NA-370- 6/13

Wg rozdzielnika


Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na usługę: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach” Część III: Zarząd Zlewni Górnej Odry i BWP Racibórz” została wybrana oferta nr 1, złożona przez :


Grupa Miczek

Ul. Mickiewicza 13b/2

47-400 Racibórz

cena ofertowa brutto 13 269,24 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.


I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:


1) Grupa Miczek

Ul. Mickiewicza 13b/2

47-400 Racibórz

Cena ofertowa: 13 269,24 zł

Liczba przyznanych punktów – 100 pkt


2) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„INTERGOS” Sp. z o.o.

Ul. Legionów 59 A, 43-300 Bielsko – Biała

Cena ofertowa: 25 534,80 zł

Liczba przyznanych punktów – 51,96 pkt


3) DELTA-SYSTEM Michał Matuszczak

Ul. Batorego 5, 47-400 Racibórz

Cena ofertowa: 19 571,76 zł

Liczba przyznanych punktów – 67,80 pkt

4) EKOTRADE Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich

Ul. P. Śmiłowskiego 2,

41-100 Siemianowice Śląskie

Cena ofertowa: 31 551,00 zł

Liczba przyznanych punktów – 42,06 pkt


5) Konsorcjum:

1. ABC – SERVICE Sp. J.

B. Brząkała, R. Gawron,

M. Nazaruk Sp. J.

Ul. Bolesławiecka 15,

53-614 Wrocław

2. „ABC-Service” Sp. z o.o.

Ul. Bolesławiecka 15

53-614 Wrocław

Cena ofertowa: 35 778,24 zł

Liczba przyznanych punktów – 37,08 pkt


6) Konsorcjum:

1. Clearing Super Service

Ul. Rogowiec 1

44-362 Rogów

2. Agencja Ochrony Osób i Mienia

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”

Aleksander Latocha

Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia

Cena ofertowa: 23 999,76 zł

Oferta odrzucona


7) FORSOLIS Sp. z o.o.

Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice

Cena ofertowa: 17 856,00 zł

Liczba przyznanych punktów – 74,31 pkt


8) Konsorcjum:
Usługi Wnętrzarskie, Utrzymanie Zieleńców

Zbigniew Gierańczyk

Zakład Pracy Chronionej

Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
„GIERAŃCZYK” Sp. z o.o.

Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź

Cena ofertowa: 32 076,38 zł

Liczba przyznanych punktów – 41,37 pkt9) NAVICONTROL Sp. z o.o.

Ul. Zwycięstwa 14/48

44-100 Gliwice

Cena ofertowa: 28 762,36 zł

Liczba przyznanych punktów – 46,13 pkt
10) Zakład Usług Gospodarczo – Socjalnych

„ANTEMA” Sp. z o.o.

Ul. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra

Cena ofertowa: 31 424,40 zł

Liczba przyznanych punktów – 42,22 pktII. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:


Konsorcjum:

1. Clearing Super Service

Ul. Rogowiec 1

44-362 Rogów

2. Agencja Ochrony Osób i Mienia

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”

Aleksander Latocha

Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia


Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


III. Oferta odrzucona:


Konsorcjum:

1. Clearing Super Service

Ul. Rogowiec 1

44-362 Rogów

2. Agencja Ochrony Osób i Mienia

Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”

Aleksander Latocha

Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia


Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.