banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 29 .04.2013  r.

EZ/ NA-370- 6/13/                               
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na usługę: „Kompleksowe utrzymanie czystości  w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW w Gliwicach”                      Część II: Nadzór Wodny Buków” została wybrana oferta  nr 6, złożona przez :

FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65
40-087 Katowice 
cena  ofertowa brutto 4 428,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę    spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Zakład Usług Gospodarczo – Socjalnych
„ANTEMA” Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra
Cena ofertowa: 15 306,12   zł
Liczba przyznanych punktów –  28,92   pkt

2) Grupa Miczek
Ul. Mickiewicza 13b/2
47-400 Racibórz
Cena ofertowa: 5 904,00   zł
Liczba przyznanych punktów –  75   pkt

3) DELTA-SYSTEM Michał Matuszczak
Ul. Batorego 5, 47-400 Racibórz
Cena ofertowa: 6 494,40   zł
Liczba przyznanych punktów –  68,18   pkt

4) NAVICONTROL Sp. z o.o.
Ul. Zwycięstwa 14/48
44-100 Gliwice
Cena ofertowa: 6 851,14   zł
Liczba przyznanych punktów –  64,63   pkt

5) Konsorcjum:
1.    Usługi Wnętrzarskie, Utrzymanie Zieleńców
Zbigniew Gierańczyk
Zakład Pracy Chronionej
Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
2.    „GIERAŃCZYK” Sp. z o.o.
Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
Cena ofertowa: 7 675,64   zł
Liczba przyznanych punktów –  57,69   pkt

6) FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
Cena ofertowa: 4 428,00  zł
Liczba przyznanych punktów –  100   pkt

7) Konsorcjum:
1. Clearing Super Service
Ul. Rogowiec 1
44-362 Rogów
2. Agencja Ochrony Osób i Mienia
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”
Aleksander Latocha
Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia
Cena ofertowa: 6 642,00   zł
Oferta odrzucona

8) Konsorcjum:
1.    ABC – SERVICE Sp. J.
B. Brząkała, R. Gawron,
M. Nazaruk Sp. J.                      
Ul. Bolesławiecka 15,
53-614 Wrocław
2. „ABC-Service” Sp. z o.o.
Ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław
Cena ofertowa: 8 280,36  zł
Liczba przyznanych punktów –  53,47   pkt

9) EKOTRADE Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich
Ul. P. Śmiłowskiego 2,
41-100 Siemianowice Śląskie
Cena ofertowa: 10 618,32   zł
Liczba przyznanych punktów –   41,70  pkt
II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu  Wykonawcę:

Konsorcjum:
1. Clearing Super Service
Ul. Rogowiec 1
44-362 Rogów
2. Agencja Ochrony Osób i Mienia
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”
Aleksander Latocha
Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferta odrzucona:

Konsorcjum:
1. Clearing Super Service
Ul. Rogowiec 1
44-362 Rogów
2. Agencja Ochrony Osób i Mienia
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”
Aleksander Latocha
Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia


Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.