banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 29 .04.2013  r.

EZ/ NA-370- 6/13                               
Wg   rozdzielnikaDotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na usługę: „Kompleksowe utrzymanie czystości  w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW  w Gliwicach” Część IV: Zarząd Zlewni i Nadzór Wodny Przeczyce” została wybrana oferta            nr 6, złożona przez :

FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65
40-087 Katowice
cena  ofertowa brutto 11 844,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę    spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„INTERGOS” Sp. z o.o.
Ul. Legionów 59 A, 43-300 Bielsko – Biała
Cena ofertowa: 31 852,80   zł
Liczba przyznanych punktów – 37,18  pkt

2) DELTA-SYSTEM Michał Matuszczak
Ul. Batorego 5, 47-400 Racibórz
Cena ofertowa: 19 188,00   zł
Liczba przyznanych punktów –  61,72  pkt3) Zakład Ochrony Mienia
„IMPULS” S.C.
Janusz Dudek, Bogdan Seweryn
Ul. Kapicy 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
Cena ofertowa: 33 408,00   zł
Liczba przyznanych punktów –  35,45  pkt

4) NAVICONTROL Sp. z o.o.
Ul. Zwycięstwa 14/48
44-100 Gliwice
Cena ofertowa: 22 952,98   zł
Liczba przyznanych punktów –  51,60  pkt

5) Konsorcjum:
1.    Usługi Wnętrzarskie, Utrzymanie Zieleńców
Zbigniew Gierańczyk
Zakład Pracy Chronionej
Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
2.    „GIERAŃCZYK” Sp. z o.o.
Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
Cena ofertowa: 29 854,65   zł
Liczba przyznanych punktów – 39,67   pkt

6) FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
Cena ofertowa: 11 844,00   zł
Liczba przyznanych punktów –  100  pkt

7) Konsorcjum:
1.    ABC – SERVICE Sp. J.
B. Brząkała, R. Gawron,
M. Nazaruk Sp. J.                      
Ul. Bolesławiecka 15,
53-614 Wrocław
2. „ABC-Service” Sp. z o.o.
Ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław
Cena ofertowa: 24 959,16   zł
Liczba przyznanych punktów – 47,45   pkt

8) EKOTRADE Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich
Ul. P. Śmiłowskiego 2,
41-100 Siemianowice Śląskie
Cena ofertowa: 20 050,80   zł
Liczba przyznanych punktów – 59,07   pkt

9) Zakład Usług Gospodarczo – Socjalnych
„ANTEMA” Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra
Cena ofertowa: 28 625,04   zł
Liczba przyznanych punktów –  41,37  pkt


II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu  Wykonawcę:

Konsorcjum:
1.    ABC – SERVICE Sp. J.
B. Brząkała, R. Gawron,
M. Nazaruk Sp. J.                      
Ul. Bolesławiecka 15,
53-614 Wrocław
2. „ABC-Service” Sp. z o.o.
Ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferta odrzucona:

Konsorcjum:
1.    ABC – SERVICE Sp. J.
B. Brząkała, R. Gawron,
M. Nazaruk Sp. J.                      
Ul. Bolesławiecka 15,
53-614 Wrocław
2. „ABC-Service” Sp. z o.o.
Ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.