banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 29.04.2013  r.

EZ/ NA-370- 6/13/                               
Wg   rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na usługę: „Kompleksowe utrzymanie czystości  w budynkach administracyjnych oraz socjalnych RZGW  w Gliwicach”                    Część I: Dyrekcja RZGW w Gliwicach” została wybrana oferta  nr 7, złożona przez :

DELTA-SYSTEM
Michał Matuszczak
Ul. Batorego 5
47-400 Racibórz
cena  ofertowa brutto 26 989,89 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę    spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej,  uzyskała najwyższą liczbę punktów.


I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Firma Zajfert
Aleksandra Zajfert
Ul. Gersona 8, 42-202 Częstochowa
Cena ofertowa:  57 268,80  zł
Liczba przyznanych punktów – 47,12  pkt

2) Zakład Usług Gospodarczo – Socjalnych „ANTEMA” Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 8a, 58-506 Jelenia Góra
Cena ofertowa: 40 047,27    zł
Liczba przyznanych punktów –  67,40  pkt


3) NAVICONTROL Sp. z o.o.
Ul. Zwycięstwa 14/48
44-100 Gliwice
Cena ofertowa:  37 845,96  zł
Liczba przyznanych punktów – 71,31   pkt

4) Konsorcjum:
1.    Usługi Wnętrzarskie, Utrzymanie Zieleńców
Zbigniew Gierańczyk
Zakład Pracy Chronionej
Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
2.    „GIERAŃCZYK” Sp. z o.o.
Ul. Deotymy 3/15, 93-267 Łódź
Cena ofertowa:  42 274,82  zł
Liczba przyznanych punktów – 63,84  pkt

5) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„Top-Serwis”
Bąk Mirosław
39-331 Chorzelów 196
Cena ofertowa:    38 799,84 po dokonaniu poprawy oczywistych   omyłek rachunkowych 36 747,32 zł
Liczba przyznanych punktów – 73,44  pkt


6) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„INTERGOS” Sp. z o.o.
Ul. Legionów 59 A, 43-300 Bielsko – Biała
Cena ofertowa:  42 804,00  zł
Liczba przyznanych punktów – 63,05  pkt


7) DELTA-SYSTEM Michał Matuszczak
Ul. Batorego 5, 47-400 Racibórz 
Cena ofertowa:  26 989,89  zł
Liczba przyznanych punktów – 100  pkt

8) Konsorcjum:
1.    Agencja art’Ev S.C.
Anna Rosowska&Monika Kula
Ul. Młyńska 3, 44-100 Gliwice
2.    „PROPEN” Barbara Lisowska
Ul. Tarnogórska 83/8,
44-100 Gliwice
Cena ofertowa: 34 680,00  zł
Liczba przyznanych punktów – 77,82  pkt

9) EKOTRADE Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo w Siemianowicach Śląskich
Ul. P. Śmiłowskiego 2,
41-100 Siemianowice Śląskie
Cena ofertowa: 54 795,00  zł
Liczba przyznanych punktów – 49,25  pkt

10) Zakład Ochrony Mienia
„IMPULS” S.C.
Janusz Dudek, Bogdan Seweryn
Ul. Kapicy 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
Cena ofertowa:  42 804,00  zł
Liczba przyznanych punktów – 63,05  pkt

11) Konsorcjum:
1.    ABC – SERVICE Sp. J.
B. Brząkała, R. Gawron,
M. Nazaruk Sp. J.                      
Ul. Bolesławiecka 15,
53-614 Wrocław
2. „ABC-Service” Sp. z o.o.
Ul. Bolesławiecka 15
53-614 Wrocław
Cena ofertowa:  39 704,40  zł
Liczba przyznanych punktów – 67,80  pkt

12) Konsorcjum:
1) Clearing Super Service
Ul. Rogowiec 1
44-362 Rogów
2) Agencja Ochrony Osób i Mienia
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”
Aleksander Latocha
Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia
Cena ofertowa:  34 981,20  zł
Oferta odrzucona

13) FORSOLIS Sp. z o.o.
Ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice
Cena ofertowa: 29 520,00 zł
Liczba przyznanych punktów – 91,42  pkt

14) „PRINT-LINE” Justyna Szmigiel
Ul. Bema 32/6, 44-103 Gliwice
Cena ofertowa:  33 210,00  zł
Liczba przyznanych punktów – 81,27  pkt


II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu  Wykonawcę:

Konsorcjum:
1) Clearing Super Service
Ul. Rogowiec 1
44-362 Rogów
2) Agencja Ochrony Osób i Mienia
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”
Aleksander Latocha
Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


III. Oferta odrzucona:

Konsorcjum:
1) Clearing Super Service
Ul. Rogowiec 1
44-362 Rogów
2) Agencja Ochrony Osób i Mienia
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „ALEX”
Aleksander Latocha
Ul. Wolności 57, 44-361 Syrynia

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie  zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.