banerek

EZ/NA-370-6/13                                                      Gliwice, 30.04.2013 r. 


Wg rozdzielnika


Dot: przetargu nieograniczonego na usługę:  „Kompleksowego utrzymania czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach ”
Część 4: „Zarząd Zlewni i Nadzór Wodny Przeczyce”


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, że w wyniku pomyłki w treści „Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty” z dnia 29.04.2013 r., sygnatura EZ/NA-370-6/13  na w/wym postępowanie przetargowe anuluje się zapisy pkt II i III. Tym samym informujemy, iż wszyscy Wykonawcy spełnili warunki udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym i żadna z ofert nie została odrzucona. Pozostałe zapisy „Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty” pozostają bez zmian.