banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZM-370-13/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : „„Remont zabudowy regulacyjnej rzeki Białej km 16+700-16+950 m. Bielsko – Biała – usuwanie szkód powodziowych z 2010 r.”, została wybrana oferta nr 4, złożona przez :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”
Mgr Wiesław Bryś
Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,
cena ofertowa brutto – 998 154,52 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.
Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe

WOLIMEX Eugeniusz Wojak
Ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa ,
cena ofertowa brutto – 1 638 225,72 zł
liczba przyznanych punktów – 60,92 pkt

2) Konsorcjum:

Lider Konsorcjum:

Zakład Melioracyjno – Budowlany „WiR”
Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp. J.
Ul. Zygmunta Augusta 12, 34-600 Limanowa

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo „WOD-KAN-MEL” Sp.J.
Roman Sułkowski i Wspólnicy
34-601 Limanowa – Sowliny 56,
cena ofertowa brutto – 1 352 896,83 zł
liczba przyznanych punktów – 73,77 pkt

3) Zakład Robót Inżynieryjnych „WODPOL”
Mgr inż. Janusz Włoch
Ul. Matejki 1, 34-300 Żywiec,
cena ofertowa brutto – 1 240 444,53 zł
liczba przyznanych punktów – 80,46 pkt

4) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”
Mgr Wiesław Bryś
Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,
cena ofertowa brutto – 998 154,52 zł
liczba przyznanych punktów – 100 pkt

5) Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa,
cena ofertowa brutto – 1 070 862,60 zł
liczba przyznanych punktów – 93,21 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.