banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice, 13.06.2013  r.
EZ/ NZO – 370 - 8 / 13/                                                                                                       


Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego: „Roboty naprawcze stopnia wodnego na rzece Ruda w km 0+174 w m. Turze wraz z odtworzeniem przekroju hydraulicznego koryta rzeki od stopnia do ujścia”

I.     Została wybrana oferta  nr  1, złożona przez:
SKANSKA  S.A.                                                  
01-518 Warszawa
ul. Gen.J. Zajączka 9


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1)  SKANSKA  S.A.                                                          
01-518 Warszawa, ul. Gen.J. Zajączka 9
Cena ofertowa -  756 083,24 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena – 100  pkt  (oferta nr 1)

2)  RPM  S.A.                                                                  
42-700 Lubliniec,  ul. Niegolewskich 7
Cena ofertowa -   1 225 259,81 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –  61,70   (oferta nr 2)

3)  Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów          
Spółka z o.o.
66-626  DYCHÓW 6a
Cena ofertowa -  1 210 612,78 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   62,45  pkt  (oferta nr 3)

4)  Melioracje Wodne                                                   
Stanisław Kachel
44-200 Rybnik, ul. Szczygłów 5b
Cena ofertowa -   774 140,18 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   97,67 pkt (oferta nr 4)

5)  MC  Construction  Spółka z o.o.                             
80-454 Gdańsk,  ul. Nad Stawem 7
Cena ofertowa -    2 176 195,98 zł                                                       
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   34,74  pkt  (oferta nr 5)Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust  2 pkt. 3a) ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.
Proponowany termin podpisania umowy –  19.06.2013 r.

Rozdzielnik:


1)    SKANSKA  S.A.                                      fax:    22 / 560 83 66
01-518 Warszawa
ul. Gen.J. Zajączka 9

2)    RPM   S.A.                                             fax:    34 / 353 11 32         
42-700 Lubliniec
ul. Niegolewskich 7

3)    Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów    fax:    68 / 391 03 02
Spółka z o.o.
66-626  DYCHÓW 6a

4)    Melioracje Wodne                               fax:    32 / 423 07 07
Stanisław Kachel
44-200 Rybnik
ul. Szczygłów 5b

5)    MC  Construction  Spółka z o.o.            fax:    58 / 341 80 59
80-454 Gdańsk
ul. Nad Stawem 7             

6) Strona internetowa RZGW Gliwice
7) tablica ogłoszeń RZGW Gliwice
8)    EZ – a/a