banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 13.06.2013  r.
EZ/ NZO – 370 - 9 / 13/                                                                                                       

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:    zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego: „Remont zabudowy lewego brzegu rzeki Odry w km 61+300 – 61+700 w m. Łubowice – gm. Rudnik woj. śląskie”

I.     Została wybrana oferta  nr  1, złożona przez:
SKANSKA  S.A.                                                  
01-518 Warszawa
ul. Gen.J. Zajączka 9


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1)  Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów          
Spółka z o.o.
66-626  DYCHÓW 6a
Cena ofertowa -  1 689 426,24  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –    63,20 pkt  (oferta nr 1)

2)  SKANSKA  S.A.                                                          
01-518 Warszawa, ul. Gen.J. Zajączka 9
Cena ofertowa -  1 067 639,84 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena – 100  pkt  (oferta nr 2)

3)  RPM  S.A.                                                                  
42-700 Lubliniec,  ul. Niegolewskich 7
Cena ofertowa -   1 437 918,94  zł
Oferta nr 3 uznana za odrzuconą

4)  Melioracje Wodne                                                   
Stanisław Kachel
44-200 Rybnik, ul. Szczygłów 5b
Cena ofertowa -   717 982,78 zł
Oferta nr 4 - odrzucona

III.     Wykonawcy wykluczeni:
Wykonawca  -    RPM  S.A.                                                                  
42-700 Lubliniec,  ul. Niegolewskich 7
został   wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust.2  pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004r.  Pzp (Dz.U. z 2010r,  Nr 113, poz. 759  z późn. zm.), gdyż złożona przez niego oferta nie została zabezpieczona wadium  na dzień składania ofert tj. 20.05.13r.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp - ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IV.    Oferty odrzucone:
1)    Oferta nr 3 -  złożona przez Wykonawcę:
RPM  S.A.                                                                  
42-700 Lubliniec,  ul. Niegolewskich 7

Odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 5) Pzp,  gdyż została złożona przez Wykonawcę    wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

2)   Oferta nr 4 -  złożona przez Wykonawcę:
Melioracje Wodne Stanisław Kachel
44-200 Rybnik, ul. Szczygłów 5b
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 6) Pzp, gdyż zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Proponowany termin podpisania umowy –  19.06.2013 r.


Rozdzielnik:

1)    Budownictwo Hydro – Energetyka Dychów    fax:    68 / 391 03 02
Spółka z o.o.
66-626  DYCHÓW 6a

2)    SKANSKA  S.A.                            fax:    22 / 560 83 66
01-518 Warszawa
ul. Gen.J. Zajączka 9

3)    RPM   S.A.                                  fax:    34 / 353 11 32         
42-700 Lubliniec
ul. Niegolewskich 7

4)    Melioracje Wodne                         fax:    32 / 423 07 07
Stanisław Kachel
44-200 Rybnik
ul. Szczygłów 5b

5) Strona internetowa RZGW Gliwice
6) tablica ogłoszeń RZGW Gliwice
7) EZ – a/a