banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 


Gliwice,    19.06.2013  r.
EZ/ NZO – 370 - 16 / 13/                                                                                                       


Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego: opracowanie koncepcji technicznej p.n. „Remont umocnień prawego brzegu rzeki Olzy na terenie gm. Gorzyce pomiędzy znakami granicznymi IV/Ib i 379/1 w km rzeki 0+000 – 5+850 (odcinkowo)”

I.     Została wybrana oferta  nr  2, złożona przez:

Biuro Projektowe „EKO-HYDRO”
Inż. Jarecki
30-359 Kraków, ul. Zachodnia 5/41

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1)   Biuro Projektowe  „EKO-HYDRO”   inż. Jarecki
30-350 Kraków, ul. Zachodnia 5/41
Cena ofertowa -  130 000  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –    100 pkt  (oferta nr 2)

2)  „HYDRO – LEW
Usługi Melioracyjne
Czesław Lew
44-200 Rybnik, ul. Kpt.L.Janiego 17a/5
Cena ofertowa -  159 900 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   81,30  pkt  (oferta nr 4)

3) Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji
„EKOPROJEKT”  Spółka z o.o.
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126A
Cena ofertowa -   168 510  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –  77,15  pkt  (oferta nr 1)

4)  Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
„mkm PERFEKT”   Spółka z o.o.
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1
Cena ofertowa -   196 800 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –  66,06  pkt  (oferta nr 3)Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust  2 pkt. 3a) ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.


Rozdzielnik:

1)    Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji    fax:    68 / 320 20 27
„EKOPROJEKT”  Spółka z o.o.
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126A

2)    Biuro Projektowe  „EKO-HYDRO”                             fax:    12 / 378 46 23
inż. Jarecki
30-350 Kraków, ul. Zachodnia 5/41


3)    Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji    fax:    12 / 341 57 57
„mkm PERFEKT”   Spółka z o.o.
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1

4)     „HYDRO – LEW                                                       tel:   508272103
Usługi Melioracyjne    Czesław Lew   
44-200 Rybnik, ul. Kpt.L.Janiego 17a/5

5)  Strona internetowa RZGW Gliwice
6)  tablica ogłoszeń RZGW Gliwice
7)  EZ – a/a