banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,  19.06.2013  r.
EZ/ NZO – 370 - 15 / 13/                                                                                                       

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji technicznej p.n.: „Remont koryta potoku Roztoka w km 0 + 000 – 2 + 900 (odcinkowy)                      w m. Istebna,  woj. śląskie”

I.     Została wybrana oferta  nr 3 , złożona przez:

Biuro Projektowe  „EKO-HYDRO”
inż. Jarecki
30-350 Kraków, ul. Zachodnia 5/41


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1)    Biuro Projektowe  „EKO-HYDRO”   inż. Jarecki
30-350 Kraków, ul. Zachodnia 5/41
Cena ofertowa -  116 850  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –    100 pkt  (oferta nr 3)

2)    Usługi Projektowe „Pro-Zat”
mgr inż. Andrzej Zaniat
43-360 Bystra,  ul. Ogrodowa 35
Cena ofertowa -  119 310 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   97,94   pkt  (oferta nr 5)

3)   Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji
„mkm PERFEKT”   Spółka z o.o.
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1
Cena ofertowa -   135 300 zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   86,36 pkt  (oferta nr 6)

4)   Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji
„EKOPROJEKT”  Spółka z o.o.
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126A
Cena ofertowa -   173 430  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   67,37 pkt  (oferta nr 2)

5)  „ŚRODOWISKO”             
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
Teresa Szendoł
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sportowców 11
Cena ofertowa -   206 640  zł
liczba punktów w kryterium 100 % cena –   56,55 pkt  (oferta nr 1)


6)   „AXIS”  Usługi Projektowe 
Kamil Krupa
Wiązownica Duża 90
28-200 Staszów
Cena ofertowa -   49 300  zł  (oferta nr 4 – odrzucona)

III.        Oferty odrzucone:

Oferta nr 4 -  złożona przez Wykonawcę:
„AXIS”  Usługi Projektowe   Kamil Krupa
Wiązownica Duża 90
28-200 Staszów

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 4) Pzp, gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego

Rozdzielnik:

1)    „ŚRODOWISKO”                                              fax:    33 / 821 82 12
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych
Teresa Szendoł
43-300 Bielsko-Biała, ul. Sportowców 11

2)    Biuro Projektów Inżynierii Środowiska i Melioracji     fax:    68 / 320 20 27
„EKOPROJEKT”  Spółka z o.o.
65-735 Zielona Góra, ul. Batorego 126A

3)    Biuro Projektowe  „EKO-HYDRO”   inż. Jarecki        fax:    12 / 378 46 23
30-350 Kraków, ul. Zachodnia 5/41

4)    „AXIS”  Usługi Projektowe                                    tel:     608 1008 571
Kamil Krupa                           
Wiązownica Duża 90
28-200 Staszów

5)      Usługi Projektowe „Pro-Zat”                               fax:    33 / 82 93 701
mgr inż. Andrzej Zaniat
43-360 Bystra,  ul. Ogrodowa 35

6)    Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji   fax:    12 / 341 57 57
„mkm PERFEKT”   Spółka z o.o.
30-363 Kraków, ul. Rzemieślnicza 1

7)    Strona internetowa RZGW Gliwice
8)    tablica ogłoszeń RZGW Gliwice
9)    EZ – a/a