banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ ZZKiKG-370-12/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Remont betonów oraz wrót zabytkowej śluzy Koźle na rzece Odrze w m. Kędzierzyn - Koźle”, została wybrana oferta nr 1, złożona przez :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”

Mgr Wiesław Bryś

Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,

cena ofertowa brutto – 1 702 096,53 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”

Mgr Wiesław Bryś

Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,

cena ofertowa brutto – 1 702 096,53 zł

liczba punktów w kryterium 100 % cena – 100 pkt

2) Konsorcjum :

1.Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych” EKO-WOD” Sp. z o.o.

Ul. Towarowa 12 -14 , 58-100 Świdnica - Lider

2.”NAVIGA-STAL” Sp.z o.o.

Ul. Wilczycka 18 ,55-093 Kiełczów,

cena ofertowa brutto – 2 205 302,41 zł

liczba punktów w kryterium 100 % cena – 77,18 pkt

3) Firma Usługowo – Handlowa ZAB-BYT Adam Wałeczek

Ul. Drobna 12, 41-807 Zabrze,

cena ofertowa brutto – 1 782 775,62zł

liczba punktów w kryterium 100 % cena – 95,47 pkt

4) „ECO-POLCON” Sp. z o.o.

Ul. Osobowicka 70a , 51-008 Wrocław,

cena ofertowa brutto – 1 891 663,94 zł

liczba punktów w kryterium 100 % cena – 89,97 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.