banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 Gliwice, 21.06.2013 r.


EZ/ NZP-370-19/13


Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na : „Naprawę i wzmocnienie budowli siatkowo-kamiennych kanału zrzutowego rz. Przemszy do zbiornika Kuźnica Warężyńska - odcinek droga serwisowa – zbiornik zniszczonego w okresie powodzi maj – czerwiec 2010 rok” w m. Dąbrowa Górnicza – Marianki, woj. śląskie, została wybrana oferta nr 1, złożona przez:


Zakład Wielobranżowy KRYZA – PLAST Henryk Kamiński

Ul. Fitelberga 54, 43-195 Mikołów - Mokre

cena ofertowa brutto – 1 497 045,50 złUzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, zatem otrzymała maksymalną ilość punktów - jest więc ofertą najkorzystniejszą.


Ofertę złożył następujący Wykonawca:


Zakład Wielobranżowy KRYZA – PLAST Henryk Kamiński

Ul. Fitelberga 54, 43-195 Mikołów - Mokre

Cena ofertowa: 1 497 045,50 zł

Liczba przyznanych punktów - 100 pkt


Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust.2 pkt.1a ustawy, umowa może być zawarta niezw