banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NA-370- 22/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „ Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych i sprzętu” została wybrana oferta nr 2, złożona przez:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

cena ofertowa brutto 302 260 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej

CARPATIA, Oddział w Średniej Wsi

Średnia Wieś 177, 38-604 Hoczew

Cena ofertowa: 305 160 zł

Liczba przyznanych punktów – 99,04 pkt

2) Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

Cena ofertowa: 302 260 zł

Liczba przyznanych punktów - 100 pkt

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.