banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice,    25.06.2013 r.
EZ/ IP-IR – 370 - 11 / 13/                                                                                                       

Wg   rozdzielnika


Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu  nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.:
„Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory południowej obiektu Śluza Sławięcice w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II”

I.     Została wybrana oferta  nr  2, złożona przez:

„SKANSKA”   S.A.
01-518  Warszawa
ul. Gen.J. Zajączka 9


Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie   podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.

II.    Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1)  Konsorcjum:
a) Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO - WOD”  Spółka z o.o.
58-100 Świdnica
ul. Towarowa 12-14

b)  „NAVIGA-STAL” Sp. z o.o.
55-093 Kiełczów, ul. Wilczycka 18

Cena ofertowa:    2 666 926,86 zł.
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  -  79,88 pkt

2)    „SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa,  ul. Gen.J. Zajączka 9

Cena ofertowa:   2 130 233,90 zł.
liczba punktów  (przy kryterium 100 % cena)  - 100 pkt

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 94 ust  2 pkt. 3a) ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.


 

Rozdzielnik:

1)    Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych
„EKO - WOD”  Spółka z o.o.                fax: 74 / 852 31 97
58-100 Świdnica
ul. Towarowa 12-14

2)     „SKANSKA”  S.A.
01-518 Warszawa                             fax:  22/ 561 30 01
ul. Gen.J. Zajączka 9


3)       Strona internetowa RZGW Gliwice
4)       tablica ogłoszeń RZGW Gliwice
5)       EZ – a/a