banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory północnej obiektu: Śluza Sławięcice w ramach projektu Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II
Numer ogłoszenia: 145241 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 7774926, faks 32 7774999.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory północnej obiektu: Śluza Sławięcice w ramach projektu Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty uzupełniające do zamówienia podstawowego p.n. Roboty przygotowawcze dla modernizacji komory północnej obiektu: Śluza Sławięcice w ramach projektu Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II. W zakres wchodzą m. innymi niżej wymienione roboty: 1) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odciągów i kleszczy awanportu i cypla awanportu w tym: a) ręczne oczyszczenie z gliny konstrukcji kleszczy na cyplu awanportu dolnego z odwozem gruntu 12,62 m3 , b) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne odciągów i kleszczy awanportu górnego brzegu północnego 165,56 m2 i cypla awanportu dolnego 90,09 m2 , razem 255,65 m2, 2) wyburzenie istniejącej studni w strefie pali jet grouting na cyplu awanportu dolnego 8,36 m3, 3) wymianę gruntu na cyplu dolnym 110 m3 , 4) prostowanie ściany stalowej cypla awanportu dolnego wg faktycznego czasu dla wyceny przyjmuje się 8 godz. pracy robotnika wraz z sprzętem pomocniczym 5) zamknięcie ścianka stalową wlotu do rowu starej przepompowni ( w obrębie istniejącego jazu) poprzez przyspawanie ściany z grodzic G-62 na długości 4,0 m i wysokość 0,6 m, 6) naprawa ścianki stalowej awanportu dolnego północnego na długości wylotu z starej przepompowni na długości 4,0 m i wysokość 1,0 m, 7) odwodnienie obszaru awanportu dolnego brzegu północnego poprzez wykonanie poza płytą odciążającą drenażu francuskiego na długości 95 m o średnim przekroju 1,2 m3 w otulinie z geowłókniny 400 i odprowadzeniem wody rurami z PCW fi 150 do kanału w ilości 10 szt. 8) wbicie w obszarze wykonywanych pali jet grouting ścianki stalowej z larsenów na głębokość 9,0 m w strefie pali jet grouting dla skrzyni wlotowej rurociągu obiegowego w ilości 6 szt. brusów , 9) wykonanie pali jet grouting fi 90 dla likwidacji przesiąków wody pod ścianą stalową cypla górnego w ilości 5 szt. na głębokość 7 m i oraz na styku ściany stalowej z betonami głowy górnej w ilości 2 szt. 12,0 m, czyli łącznie 59 mb. 10) Wykonanie oświetlenia na wykonanym cyplu rozdzielczym awanportu, górnego poprzez zakup i montaż słupa oświetleniowego łamanego z oprawą oświetleniową typ LED i wykonanie podłączenia, zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót uzupełniających z dnia 19.06.2013 r. przedmiaru robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.40-8, 45.26.26.22-3, 45.22.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Spółka z o.o., ul. Towarowa 12-14, 58-100 Świdnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 155736,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 191517,21

 • Oferta z najniższą ceną: 0,00 / Oferta z najwyższą ceną: 0,00

 • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego ,a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego . Roboty uzupełniające stanowią nie więcej niż 5% wartości zamówienia podstawowego. Od udzielenia zamówienia podstawowego (zawarcia umowy na realizację zamówienia podstawowego) nie minęło więcej niż 3 lata.