banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice 10.09.2013 r.

EZ/ NZM-370-28/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego: „Rzeka Brennica km 7+300-9+200 w m. Brenna – remont regulacji. Usuwanie szkód powodziowych z 2010 r.”, została wybrana oferta nr 5, złożona przez :

SKANSKA S.A

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

cena ofertowa brutto – 2 073 989,62 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”

Mgr Wiesław Bryś

Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,

cena ofertowa brutto – 2 133 831,07

oferta odrzucona

2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe

WOLIMEX Eugeniusz Wojak

Ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

cena ofertowa brutto – 2 723 692,49 zł

liczba przyznanych punktów – 76,14 pkt

3) Zakład Melioracyjno – Budowlany „WiR”

Wiesław Młynarczyk – Ryszard Biedroń Sp. J.

Ul. Zygmunta Augusta 12, 34-600 Limanowa

cena ofertowa brutto – 2 515 354,01 zł

liczba przyznanych punktów – 82,45 pkt

4) RPM S. A.

Ul. Niegolewskich 7, 42-700 Lubliniec

cena ofertowa brutto – 2 802 386,86 zł

liczba przyznanych punktów – 74 pkt

5) SKANSKA S.A

Ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa

cena ofertowa brutto – 2 073 989,62 zł

liczba przyznanych punktów – 100 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”

Mgr Wiesław Bryś

Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferta odrzucona:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDIMPEKS”

Mgr Wiesław Bryś

Ul. Żywiecka 136, 43-365 Wilkowice,

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.