banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 16.09.2013 r.

EZ/ NZP - 370 – 26 / 13                               
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:   zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na:
opracowanie dokumentacji technicznej na przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki  wodnej zespołu zbiorników Przeczyce, Kuźnica Warężyńska  i Pogoria oraz modernizacja obiektów przeciwpowodziowych doliny  Przemszy,  woj. śląskie - etap II” – ogłoszonego w Dz.U.U.E. nr 2013/S 141-245686, została wybrana oferta  złożona przez:

SWECO  HYDROPROJEKT  KRAKÓW 
Spółka z o.o.
ul. Trybuny Ludów 15
30-660 Kraków
cena ofertowa brutto – 1 730 610,00 zł
- uzyskując  100 pkt

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest jedyną złożoną w przedmiotowym przetargu, jest więc oferta najkorzystniejszą.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze złożeniem tylko jednej oferty, zgodnie z  art. 94 ust  2 pkt. 1a) ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.


Kopia:
EZ - w/m
Rozdzielnik:  do pisma znak:  EZ / NZP – 370 – 26 / 13


1)    SWECO  HYDROPROJEKT  KRAKÓW      fax:  12/ 422 87 46
Spółka z o.o.
ul. Trybuny Ludów 15
30-660 Kraków

2)    Strona internetowa RZGW G-ce
3)    tablica ogłoszeń RZGW G-ce
4)    NZP  Przeczyce