banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ/ NZM-370-30/13

Wg rozdzielnika

Dotyczy:       zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego pn.: „Rzeka Gostynia 22+500-26+500 – udrożnienie koryta rzeki, gm. Wyry”, została wybrana oferta nr 1, złożona przez :

Konserwacja Urządzeń Wodno – Melioracyjnych, Kanalizacja Ściekowa

Stanisław Koneszko

Kozłów ul. Młyńska 28, 44-153 Sośnicowice,

cena ofertowa brutto – 181 018,01 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej, uzyskała najwyższą liczbę punktów.

I. Ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

1) Konserwacja Urządzeń Wodno – Melioracyjnych, Kanalizacja Ściekowa

Stanisław Koneszko

Kozłów ul. Młyńska 28, 44-153 Sośnicowice,

cena ofertowa brutto – 181 018,01 zł

liczba przyznanych punktów – 100 pkt

2) Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Hydrotechnicznych

WODREX S.C.

Bogusław Knopek, Adam Zarzycki

Ul. Katowicka 78 A, 43-200 Pszczyna,

cena ofertowa brutto – 239 373,84 zł

Po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych – 239 304,62 zł

liczba przyznanych punktów – 75,64 pkt

3) Zakład Melioracji Wodnych i Robót Wodno – Inżynieryjnych S.C.

Barbara Gałka, Mirosław Gałka

Ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 11, 43-300 Bielsko – Biała,

cena ofertowa brutto – 286 165,51 zł

oferta odrzucona

4) Przedsiębiorstwo Budowlane HPM Sp. z o.o.

Ul. Zuzanny 60, 41-200 Sosnowiec,

cena ofertowa brutto – 240 065,67 zł

Po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych – 240 571,29 zł

liczba przyznanych punktów – 75,24 pkt

II. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający wykluczył z udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawcę:

Zakład Melioracji Wodnych i Robót Wodno – Inżynieryjnych S.C.

Barbara Gałka, Mirosław Gałka

Ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 11, 43-300 Bielsko – Biała,

Wykluczenia dokonano na podstawię art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

III. Oferta odrzucona:

Zakład Melioracji Wodnych i Robót Wodno – Inżynieryjnych S.C.

Barbara Gałka, Mirosław Gałka

Ul. Świętej Jadwigi Śląskiej 11, 43-300 Bielsko – Biała,

Oferta zostaje odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.