banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 23.09.2013  r.
EZ/ NZO - 370 – 31 / 13                               
Wg   rozdzielnika


Dotyczy:   zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych  zawiadamia, że  w  wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na:
„Remont lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20 + 500 – 21 + 570 – doraźne prace naprawcze” ogłoszonego w BZP nr 167909-2013 dnia 23.08.2013r  -  została wybrana oferta  złożona przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Hydrotechnicznego „INŻBUD” Sztuka, Wojs  Spółka Jawna 43-450    Ustroń,   ul. Sportowa 9

cena ofertowa brutto – 204 483,74 zł 
- uzyskując  100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ta jest jedyną złożoną w przedmiotowym przetargu, jest więc ofertą   zgodnie z  art. 94 ust  2 pkt. 1a) ustawy, umowa może być zawarta niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia.

Rozdzielnik

1)    Przedsiębiorstwo Budownictwa
Inżynieryjno-Hydrotechnicznego    
„INŻBUD”  Sztuka, Wojs  Spółka Jawna
43-450      Ustroń, ul. Sportowa 9
fax:  33 854 34 17
2)    Strona internetowa RZGW G-ce
3)    tablica ogłoszeń RZGW G-ce
4)    NZP  Przeczyce
5)    EZ - w/m