banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 3 500 zł do 30.000 euro na:

„Oszacowanie kosztów ustanowienia obszarów ochronnych głównego zbiornika wód podziemnych GZW nr 330 Zbiornik Gliwice”

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.

 1. Termin realizacji zamówienia:   14.10.2016r.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

 • Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • Podana cena musi zawierać: kwota netto + podatek VAT = brutto.
 • Oferta powinna być zaopatrzona w pieczątkę firmową, być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu.
 • Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej (pisemnie) w siedzibie Zamawiającego: RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207).
 • Termin składania ofert: do dnia 13.06.2016 r. do godz. 12:00

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

 

 1.  Wymagania dotyczące zespołu realizującego pracę:

 

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności specjalistami o następujących kwalifikacjach:

 • co najmniej 1 specjalistą w dziedzinie hydrogeologii z minimum pięcioletnimi doświadczeniem zawodowym w w/w dziedzinie;
 • co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie ochrona środowiska, geografii, z zakresu urbanistyki lub planowania i zagospodarowania przestrzennego, z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego;
 • co najmniej 1 specjalistą w dziedzinie ekonomii, z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie ekonomii oraz doświadczeniem zawodowym w realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych w dziedzinie ekonomii środowiska, w szczególności z zakresu opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych itp.;
 • prawnikiem posiadającym aplikację radcowską , w szczególności posiadającym wiedzę z zakresu przepisów prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa cywilnego itp. z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
 • co najmniej 1 specjalistę w dziedzinie geografii, geologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub geodezji, z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym , realizującym prace związane z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej i baz danych.

Kierownik zespołu powinien posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną, ochroną środowiska oraz posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych w reprezentowanej przez siebie dziedzinie.

Uwaga:

Wykonawca do realizacji zamówienia może wskazać mniejszą ilość specjalistów, pod warunkiem łącznego spełniania przez nich wymogów określonych powyżej.

 

 1. Kryteria i sposób oceny ofert :

 

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zamówienia spośród ofert ważnych, ocenionych  w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

Cena (C)

 • 60

Jakość usługi – koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia

 • 40

W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy otrzyma maksymalnie 60 pkt.

 

Przy ocenie oferty zostanie zastosowany następujący wzór:

                         

      najniższa oferowana cena

                   C =    --------------------------------------     x 60 pkt.

                             cena ocenianej oferty

 

              Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

W kryterium „Koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia” oceniana będzie szczegółowość opisu odniesienia się do zagadnień zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Za to kryterium można dostać maksymalnie 40 punktów.

 

Stopień wypełnienia przez Wykonawcę kryterium jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia

Maksymalna liczba punktów

Nie przedstawiono koncepcji sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

 • 0

Przedstawiono koncepcję sposobu realizacji zamówienia w sposób ogólny.

 • 20

Koncepcja sposobu realizacji zamówienia przedstawiona w sposób wyczerpujący, szczegółowy, przejrzysty , spójny i zrozumiały.

 • 40

 

Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ostatecznej ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert (cena, jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu).

 

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans kryterium. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 

 1. Kontakt z wykonawcą:

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

 

Zdzisława Stojek tel. 32/777-49-38

Jolanta Chochół  tel. 32/777-49-85

 

Załączniki (opis przedmiotu zamówienia) mogą Państwo pobrać z serwera FTP.