banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

„ Udrożnienie koryta rzeki Odry w m. Kędzierzyn Koźle – likwidacja odsypisk rumoszu rzecznego. Rzeka Nowa Odra w km 0+600 do 0+900”

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest – udrożnienie koryta rzeki Nowej Odry w km 0+600 – 0+900 [ likwidacja odsypisk rumoszu rzecznego] – górne stanowisko Starego jazu w Kędzierzynie – Koźlu.

 

Na przedmiotowe roboty została uzyskana Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Roboty będzie można realizować zgodnie z warunkami zawartymi w Decyzji WPN.6401.64.2016.AP z dnia 10 czerwca 2016 r.

 

 

Warunki które winien spełnić oferent :

 

- wykazać iż, dysponuje koparką na pontonie pływającym ,
- wykazać iż, dysponuje barką górno – pokładową,
- holownik zestawu pchanego winien posiadać moc silnika min. 160 kM (roboty będą prowadzone w pobliżu jazu klapowego),
- sprzęt pływający winien posiadać ważne świadectwa zdolności żeglugowej,
Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy na wizję w terenie.

 

II. Zakres robót określa niżej podany – przedmiar robót w układzie kosztorysowym według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony.

 

III. Przedmiar robót

 

1. KNR 2-11 1004-02 Wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie – 8175,3 m3

 

2. KNR 2-11 1106-07 analogia Transport wodny barką rumoszu rzecznego z załadunkiem i wyładunkiem koparkami wraz z zagospodarowaniem urobku własnym zakresie – 9810,36 t

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

- Oferta powinna zawierać :
- Kosztorys ofertowy
- Zaopatrzona w pieczątkę firmową
- Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu
- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
- Podana cena musi zawierać - kwota netto + 23% VAT = kwota brutto

 

V. Prowadzący postępowanie: Jerzy Lawiński tel. 077/482 04 05

 

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 sierpnia 2016r.

 

VII. Sposób i termin złożenia oferty:

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie: do dnia 30.06.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie Koźlu ul. Chełmońskiego 1 lub fax -em –77/ 482 97 53 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane warunki.

 

Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego