banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę: „Całodobowa ochrona fizyczna wewnętrzna
i zewnętrzna budynku administracyjnego Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej w Gliwicach wraz z przyległym terenem”.

I.    Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 44-100 Gliwice ul. Sienkiewicza 2.

II.    Zakres usługi obejmuje:
- ochronę terenu przyległego do obiektu w wyznaczonych ogrodzeniem granicach 
i znajdującego się na terenie sprzętu, taboru samochodowego oraz dwóch garaży
w godzinach 0.00 - 24.00 (całodobowo).
- ochrona będzie wykonywana przez pracowników ochrony wyposażonych w 
sprzęt łączności radiowej oraz środki przymusu bezpośredniego.
- w godzinach nocnych pracownicy ochrony pełniący służbę na obiekcie będą
wspomagani patrolem zmotoryzowanym (GI) bez dodatkowej opłaty.
- Grupa Interwencyjna pozostawać będzie w dyspozycji pracowników
ochrony pełniących służbę na obiekcie przez okres całej doby. Użycie GI
na żądanie pracownika ochrony nie będzie rodziło skutków finansowych dla
Zamawiającego.
- ochronę przed włamaniem do obiektów,
- ochronę przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach oraz  
dokumentów będących własnością Zamawiającego,
- udzielanie stosownych informacji petentom i kierowanie ich do właściwej       
komórki organizacyjnej RZGW,
- nie wpuszczanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających (rozpoznanie na podstawie zachowania się osoby),
- interwencja wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektów,
- prowadzenie ewidencji kluczy, plombowanie,
- po zakończonej pracy, działalności biura - sprawdzanie pomieszczeń oraz  
zabezpieczeń technicznych, takich jak: zamki, kłódki, plomby, okna, 
ogrodzenie, oświetlenie, alarmy,
- stałe patrolowanie korytarzy wewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym 
zagrożeniu,
- wykorzystywanie telewizji przemysłowej do ochrony budynku i terenu 
zewnętrznego,
- skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia -zwłaszcza na 
sygnał alarmowy odebrany od pracowników,
- zamykanie i otwieranie obiektów o określonych godzinach,
- po godzinach pracy - wpuszczanie osób upoważnionych do wejścia,
- wzmożenie czynności ochrony w godzinach nocnych,
- wzmożona kontrola wszystkich osób wchodzących i wychodzących do/z 
obiektu poza godzinami pracy,
- prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz

o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby,
- niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zamawiającego
o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów,

III.    Termin realizacji usługi: 01.09.2016r. – 31.12.2016r.

IV.    Wymogi kwalifikacyjne konieczne do realizacji usługi:
- do  zapytania ofertowego mogą przystąpić wyłącznie firmy i przedsiębiorstwa 
zajmujące się wykonywaniem usług w zakresie ochrony osób i mienia,
posiadające koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
- firmy i przedsiębiorstwa winny przedstawić umowy ubezpieczeniowe (OC, NW, 
deliktowe i inne) związane z działalnością w zakresie ochrony osób i mienia.
- do materiałów zapytania o cenę winny dołączy, wymaganych ustawą Prawo 
Zamówień Publicznych:
a/ wykaz ochranianych obiektów na przestrzeni ostatnich trzech lat,
b/ listy referencyjne polecające ich usługi w zakresie ochrony osób i mienia  
wyłącznie od daty – styczeń bieżącego roku (oryginały),
c/ aktualne zaświadczenia o niezaleganie z podatkami i składkami ZUS,
d/ pismo mówiące o oznaczeniu swoich pracowników (do naszej akceptacji) 
zgodnie z art. 20 i 21 ustawy o ochronie osób i mienia,
e/ oświadczenie, że pracownicy ochrony wykonujący obowiązki w naszym
obiekcie będą spełniać wymogi art. 25, 26 i 27 ustawy o ochronie osób
i mienia. Dopuszcza się (po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego)
pełnienie służby na obiekcie przez pracowników ochrony spełniających 
wymagania art. 31 ustawy.
- Firmy i przedsiębiorstwa obowiązkowo winny ponadto dysponować:
a/ własną stacją monitorowania alarmów oraz mobilnymi Grupami  
Interwencyjnymi działającymi na terenie Gliwic (dojazd GI do Obiektu 
maksimum 8 minut),
b/ własną łącznością radiową pomiędzy obiektem a siedzibą firmy (SMA),
c/ wyposażeniem sprzętowym do właściwego pełnienia czynności ochronnych
na obiekcie i ewentualnych działań zgodnie z art. 36, 37 i 38a ustawy
o ochronie osób i mienia.

V.    Warunki udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy usługi:
Złożenie oferty.
Sposób przygotowania oferty:

 

OFERTA
1. 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

2. 

 

Cena brutto za miesiąc(cena brutto za cały okres usługi) (słownie)

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................

3. 

 

Dokumenty wynikające z zapisu pkt. IV
zapytania ofertowego

 

...............................................................

...............................................................

...............................................................VI.    Kryteria wyboru oferty: 100% cena

VII.    Termin i sposób złożenia oferty: 29.08.2016r. w sekretariacie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 44-100 Gliwice
ul. Sienkiewicza 2 pok. 207

VIII.    Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Kierownik Centrum Operacyjnego RZGW Gliwice Janusz Majewski
(tel. 32/7774930, 32/7774932, 32/7774957).

IX.   Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za 
najkorzystniejszą,
- zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem,
- nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.