banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

I Nazwa zamówienia:

 

Usunięcie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód rzeki Opawy w rejonie jazu Boboluszki w km 52+802 i jazu Branice w km 61+049 wraz z remontem ubezpieczeń brzegowych i dennych w obrębie tych budowli.


II Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac udrożnieniowych a także remontowych ubezpieczeń brzegowych i dennych rzeki Opawy w obrębie jazów stałych w miejscowościach Boboluszki i Branice. Rzeka Opawa na odcinkach w obrębie przedmiotowych jazów stanowi granicę państwową z Republiką Czeską. Linię graniczną stanowi oś rzeki Opawy. Jazy jako całe obiekty są przypisane Rzeczypospolitej Polskiej i z tego też powodu na RZGW spada obowiązek wykonywania remontów samych jazów jak również umocnień z nimi związanych. Wskutek okresowych wezbrań wód w obrębie obiektów wystąpiły uszkodzenia w istniejących umocnieniach dennych na wypadach jazów, umocnieniach skarp brzegowych , pojawiły się wyrwy brzegowe i odkłady rumoszu rzecznego tamujące swobodny przepływ wód.

 

W ramach planowanych robót remontowych zakłada się:

 

Jaz Boboluszki


 • wyrównanie wypadu jazu i usunięcie powstałych odkładów rumoszu rzecznego w korycie rzeki oraz w niecce wypadowej jazu;
 • zabudowę palisady drewnianej podpierającej umocnienia denne wypadu jazu z narzutu kamiennego ciężkiego,
 • uzupełnienie umocnień dennych wypadu narzutem kamiennym ciężkim z głazów o śred. min. 0,5m,
 • zabudowę wyrwy brzegowej na prawym brzegu rzeki na wysokości wypadu jazu
 • odtworzenie opaski brzegowej z narzutu kamiennego na długości zabudowanej wyrwy oraz uzupełnienie narzutu kamiennego na pozostałej istniejącej opasce brzegowej,
 • remont umocnienia prawobrzeżnej skarpy brzegowej na wysokości wypadu stopnia polegającego na rozbiórce uszkodzonych umocnień z narzutu kamiennego przelanego betonem i wykonaniu w jego miejsce płyty żelbetowej z betonu C16/20 zbrojonej siatką z prętów Ø14 co 15cm,
 • odtworzenie okładziny ścianki szczelnej przy lewobrzeżnym przyczółku jazu poprzez wykonanie podparcia żelbetowego z betonu C16/20 zbrojonego siatką z prętów Ø14 co 15cm.

Jaz Branice


 • remont istniejących umocnień skarp brzegowych z bruku kamiennego poprzez jego częściową rozbiórkę, ponowne ułożenie z uzupełnieniem i zaspoinowaniem,
 • usunięcie zatoru z rumoszu rzecznego wzdłuż lewego brzegu rzeki,
 • odtworzenie lewobrzeżnej opaski brzegowej z narzutu kamiennego,
 • zabudowę wyrwy brzegowej na prawym brzegu rzeki,
 • odtworzenie opaski brzegowej z narzutu kamiennego na długości zabudowanej wyrwy oraz uzupełnienie narzutu kamiennego na pozostałej istniejącej opasce brzegowej

 

III Zakres zamówienia:

 

Zakres zamówienia określa przedmiar robót w układzie kosztorysowym który stanowi załącznik* do zaproszenia do składania ofert. Dodatkowo oferent jest zobowiązany do ujęcia w ofercie, kosztu kontrolowania prowadzonych prac pod względem obecności śliza - zgodnie z Decyzją Dyrektora RDOŚ w Opolu dotyczącą chwytania i przetrzymywania osobników śliza bytujących w rzece Opawa.

Wskazane jest zapoznanie się z terenem planowanych robót przez zainteresowanych oferentów.

 

IV Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych obejmujących wszystkie składniki tej ceny tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. Jednocześnie kosztorys ma zawierać zestawienia wartościowo ilościowe robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, wielkości zastosowanych narzutów kosztów pośrednich i zysku oraz stawkę podatku VAT. Kosztorys sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana. Prosimy o określenie ceny netto i brutto.

 

V Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

 

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30. listopada. 2016

 

VI Osoby do kontaktu z oferentem:

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

Mirosław Marzec – kierownik ZZGO Racibórz, tel. 32/4154671 wew.38, 661 446 662

Janusz Pientka – tel. 601 415 193, 32/4154671 wew.31

Rafał Łagosz – tel. 666 532 980, 32/4154671 wew.32

 

VII Sposób i termin złożenia oferty:

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu, ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie lub faxem nr 32/415 49 02 wew. 39 lub 32/415 46 71 wew. 39).

Termin złożenia oferty: 20.09.2016r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.