banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

I. Przedmiot zamówienia:

 

„ Zabudowa wyrw na rzece Bytomce w km 5+200 – 5+600 w m. Zabrze.”


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie zabudowy regulacyjnej koryta rzeki Bytomki w m. Zabrze przy ul. Nad Kanałem.

II. Zakres robót określa załącznik nr 1 – przedmiar robót w układzie kosztorysowym według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony.

 

III. Przedmiar robót

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

Oferta powinna zawierać :

 

  • Kosztorys ofertowy
  • Zaopatrzona w pieczątkę firmową
  • Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
  • Posiadać datę sporządzenia
  • Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu
  • Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  • Podana cena musi zawierać - kwota netto + 23% VAT = kwota brutto

 

V. Prowadzący postępowanie: Jerzy Lawiński tel. 077/482 04 05

 

VI. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 listopad 2016 r.

 

VII. Sposób i termin złożenia oferty:

 

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie: do dnia 13.10.2016 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie Koźlu ul. Chełmońskiego 1 lub fax-em 077/ 482 97 53.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane warunki.