banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ


I.    Nazwa zamówienia:

Usunięcie deniwelacji korony wału działowego polderu Buków w km 0+400 – 1+550 powstałych po jego napełnieniu w 2010r. wraz z remontem drogi serwisowej po jego koronie.


II.    Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu mającego na celu usunięcie deniwelacji wału działowego polderu Buków w km 0+400 – 1+550 wraz z remontem drogi serwisowej w tym kilometrażu, zakłada się wykonanie następujących prac:
1.    Roboty ziemne w postaci wykonania koryta pod warstwy podbudowy i nawierzchni drogi serwisowej w koronie wału działowego z jednoczesną niwelację korony wału poprzez usunięcie jej obniżeń wraz z zagęszczeniem nasypów.
2.    Wykonanie warstwy podbudowy drogi serwisowej z tłucznia kamiennego grubości 12 cm.
3.    Wykonanie warstwy nawierzchni drogi serwisowej z tłucznia kamiennego grubości 7cm na poziomie pierwotnej niwelety korony wału tj. rzędnej 195,15 m n.p.m.
4.    Wyrównanie pozostałej części korony wału działowego („poboczy” wzdłuż drogi serwisowej) do poziomu 195,15 m n.p.m. gruntem pochodzącym z korytowania wraz z zagęszczeniem powstałych nasypów.
5.    Humusowanie wyprofilowanej korony i skarp wału poza drogą serwisową wraz z obsiewem mieszanką traw.
6.    Naprawę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych ażurowych poprzez ich przełożenie wraz z wymianą płyt nie nadających się do ponownej zabudowy.


III.    Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia określa przedmiar robót w układzie kosztorysowym który stanowi załącznik* do zaproszenia do składania ofert.

Wskazane jest zapoznanie się z terenem planowanych robót przez zainteresowanych oferentów.

IV.    Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać kosztorys ofertowy uproszczony z wyszczególnieniem cen jednostkowych dla poszczególnych pozycji przedmiarowych obejmujących wszystkie składniki tej ceny tj. koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i zysk. Jednocześnie kosztorys ma zawierać zestawienia wartościowo ilościowe robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę wartości elementów scalonych, wielkości zastosowanych narzutów kosztów pośrednich i zysku oraz stawkę podatku VAT. Kosztorys sporządzić na podstawie załączonego przedmiaru robót.
Oferent winien się wykazać wykonaniem w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy – w tym okresie, przynajmniej jednego zadania obejmującego swym zakresem roboty ziemne i umocnieniowe na rzekach , potokach, zbiornikach wodnych, itp., na wartość co najmniej 150 000,00zł. W  zakresie rzeczowym zadań referencyjnych powinno znajdować się wykonanie:
1.    budowy, modernizacji bądź robót naprawczych, wałów przeciwpowodziowych, filarów ochronnych,
2.    dróg o nawierzchniach utwardzonych nieulepszonych (drogi technologiczne, serwisowe) o powierzchni min. 2000m2.
Oferta powinna być zaopatrzona w nazwę, adres siedziby i telefoniczne numery kontaktowe oferenta a także powinna być przez niego czytelnie podpisana.
Prosimy o określenie ceny netto i brutto.

V.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:    

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do  2. grudnia. 2016

VI.    Osoby do kontaktu z oferentem:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
·    Mirosław Marzec – kierownik ZZGO Racibórz, tel. 32/4154671 wew.38, 661 446 662
·    Janusz Pientka – tel. 601 415 193, 32/4154671 wew.31, 601 415 193

VII.    Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu,               ul. Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ 18, 47-400 Racibórz (osobiście, listownie, faxem nr 32/415 49 02 wew. 39; 32/415 46 71 wew. 39, lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Termin złożenia oferty: 14.10.2016r. godz. 12.00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia.* Załącznik nr 1 – przedmiar robót.
* Załącznik nr 2 – mapka z sytuacją i zaznaczeniem odcinka planowanego remontu wału.
* Załącznik nr 3 – przekrój typowy wału działowego.