banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę 2 samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 1020 z 2016 roku) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

1.    Zamawiający:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

2.    Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, spełniających warunki specyfikacji technicznej opisanych w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.


3.    Warunki udziału w postępowaniu:

Dostępność do autoryzowanego punktu serwisowego  – do 40 km.

4.    Termin wykonania zamówienia: nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Dostawa musi nastąpić do dnia 30 grudnia 2016 r.


5.    Termin płatności: Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru samochodów wraz z niezbędną dokumentacją.

6.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się: Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania zadania.

7.    Obowiązki Wykonawcy
: dostarczenie samochodu we wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z dokumentacją podaną poniżej:
·    karta gwarancyjna w języku polskim,
·    pełna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samochodu (instrukcja  obsługi w języku polskim)
·    niezbędna homologacja europejska/Polska i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania
8.    Opis sposobu obliczenia ceny oferty: Wykonawca poda cenę oferty netto
i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku Vat. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia: rabaty, upusty, koszt materiałów, dojazdu i czas na wykonanie usługi.

9.    Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%
Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):
cena oferowana minimalna
Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

10.    Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a) pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
b) faxem 32  777-49-99
c) e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d) osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Długajczyk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Maria Klamut Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.    Składana oferta powinna zawierać:
·    Formularz ofertowy wg zał. nr 1
·    Specyfikacja techniczna oferowanego samochodu wg. zał. nr 1 do formularza ofertowego
·    Zaparafowany wzór umowy wg zał. nr 2
Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

12.    Oferty należy składać:
W formie pisemnej do dnia 08.12.2016r. do godz. 12.00,w zamkniętej kopercie oznaczonej:

„Dostawa samochodu służbowego na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”
NIE OTWIERAĆ PRZED 08.12.2016 r. do godz. 12:15


w siedzibie Zamawiającego, tj. Sekretariat RZGW w Gliwicach, pok.207 , przy
ul. Sienkiewicza 2,. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem i e-mailem.
13.    Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2016 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej RZGW w Gliwicach.

14.    Termin związania ofertą: 21 dni od upływu terminu do składania ofert.

15.    Wyłonienie Wykonawcy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.

16.    Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

17.    Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.


W załączeniu:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.