banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

 1. Przedmiot zamówienia:
  „ Zabytkowa śluza Koźle na rzece Odrze w m. Kędzierzyn-Koźle – udrożnienie kanałów odpływowego i dopływowego do zabytkowej śluzy.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest –udrożnienie kanałów dopływowego i odpływowego śluzy Koźle do żądanej głębokości 2 m oraz utylizację urobku.

 2. Sprzęt pływający wykorzystywany do prowadzenia robót winien posiadać aktualne świadectwa zdolności żeglugowej.

 3. Zakres robót określa niżej podany - przedmiar robót w układzie kosztorysowym według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony . Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy na wizję.

 4. Przedmiar robot:
  1. KNR 2-11 1004-02 wydobycie urobku koparkami jednonaczyniowymi na pontonie przy kategorii robót II - 2196,23 m3
  2. KNR analogia . 2-11 1106-07 transport wodny barką namułu z załadunkiem i wyładunkiem koparkami wraz z utylizacja urobku (wymagana karta odpadów urobku) - 1537,361 t

 5. Opis sposobu przygotowania oferty.

  - Oferta powinna zawierać :
  - Kosztorys ofertowy
  - Zaopatrzona w pieczątkę firmową
  - Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
  - Posiadać datę sporządzenia
  - Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu
  - Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
  - Podana cena musi zawierać- kwota netto + 23% VAT = brutto 6. Prowadzący postępowanie: Jerzy Lawiński tel. 077/4820405

 7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 05 maja 2017 r.

 8. Sposób i termin złożenia oferty:

  Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 24.03.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie Koźlu ul. Chełmońskiego 1 lub , fax -em –77/ 4829753

  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane warunki.

 

Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego