banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania:
„Usługi pocztowe na rzecz RZGW w Gliwicach”

I . Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są:
Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, zwrotu przesyłek niedoręczonych oraz świadczenie usług kurierskich na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:
64110000 - 0 Usługi pocztowe
64120000 - 3 Usługi kurierskie
Zamawiający w ramach zamówienia będzie nadawał przesyłki wymagające zastosowania przepisów
art. 57 § 5 pkt 2 kpa oraz art. 12 § 6 pkt 2 op. w brzmieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.
II. Termin realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie wykonywany w terminie: 12 miesięcy od dnia 1 czerwca 2017 roku.
III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania
Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest z przepisami art. 4 pkt 8
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2015 r., poz. 2164 j.t.
z późn. zm.). Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza wyrażonej  w złotych kwoty 30.000 euro.
IV. Ogólne warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty.
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.). Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć aktualny dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) Brak spełnienia ww. warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.    Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Jeśli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone.
2.    Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
3.    Ofertę należy przygotować naFormularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do  Zapytania Ofertowego.
4.    Wraz z wypełnionym i podpisanym Formularzem ofertowym, w tym samym opakowaniu należy złożyć:
- pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy),
- dokumenty wymienione w rozdziale IV Zapytania Ofertowego.
5.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie.
Prosimy o odpowiedź do dnia 26.04.2017 r. do godziny 12.00
Adres do doręczenia oferty:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:
„Usługi pocztowe na rzecz RZGW w Gliwicach – nr postępowania NA-016/7/38/2017”
Nie otwierać przed 26.04.2017 r. godz. 12.00


Do oferty Oferent załącza wzór umowy na świadczenie usług pocztowych.
VI. Związanie ofertą
Oferent będzie związany ofertą 30 dni po upływie terminu składania ofert.
VII. Opis kryteriów i sposobu dokonania ich oceny
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Kryterium – cena – 100%
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
Kryterium cena = cena najtańszej oferty/cena badanej oferty x 100
Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
- jest zgodna z treścią Zapytania Ofertowego,
- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.
1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również formę elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących Postępowania jest Katarzyna Długajczyk fax: (32) 777-49-11, e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Załączniki do Zapytania Ofertowego:
1.    Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.