banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

 

"Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach"


Szczegółowo opisanego w dokumentach przetargowych (załącznikach)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  Zgodnie z opisem zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.
 2. Przygotowanie oferty
  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie RZGW Gliwice, adres:
  ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, pokój nr 207 (osobiście, lub przesłać listem, kurierem)
  na Formularzu Oferty do dnia 28.04.2017 r. do godz.1200,
 3. Kontakt z Wykonawcą
  Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
  Maria Klamut – tel. 32/777-49-14

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia do dnia 08.05.2017 r. na stronie gliwice.rzgw.gov.pl

 

Zastrzeżenia:
Po zebraniu i analizie ofert, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach dopuszcza negocjacje oferty w celu doprecyzowania jej szczegółów, warunków realizacji, w tym ustalenia ostatecznej ceny usługi, w szczególności gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. O terminie i miejscu przeprowadzenia negocjacji wybrany oferent zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.