banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przesyła treść pytań wraz z wyjaśnieniami do treści zapytania ofertowego Nr NA-171.8.39.2017:

 

 1. Prośba o usunięcie z Formularza oferty punktu, w którym Wykonawca ma podać kwotę odpisu miesięcznego ulgi na PFRON i Zastąpienie go Oświadczeniem: „Wykonawca deklaruje odpis miesięczny (ulga na PFRON): TAK/NIE”
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej zmiany.
 2. Proszę o wyjaśnienie jak Wykonawca powinien wyliczyć wysokość odpisu na PFRON za miesiąc maj 2017 roku w którym usługa będzie realizowana od 12 dnia miesiąca.
  Odpowiedź:
  Zamawiający wyjaśnia, że Obowiązek sporządzenia informacji o przysługującej kwocie obniżenia spoczywa na Wykonawcy. Wysokość ulgi wyliczana jest proporcjonalnie do wysokości faktury bez względu na okres za jaki opiewa faktura.
 3. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób rozliczana będzie ulga na PFRON.
  Odpowiedź:
  Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania informacji o kwocie obniżenia wpłaty na PFRON niezwłocznie po uregulowaniu przez Zamawiającego należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu. Wskazana w informacji ulga będzie pomniejszała wpłatę Zamawiającego na PFRON.

Załącznik mogą Państwo pobrać z serwera FTP.