banerek

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: dot. zapytania ofertowego na zadanie: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30.000 euro na wyżej wymienione zadanie oferta nr 2 wykonawcy: INVICTUS System Sp. z o.o. ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, za cenę 105 024,78 zł. brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 3 Wykonawców.

 

Przedstawiamy oferty wykonawców niepodlegające odrzuceniu

Dziękujemy za złożone oferty.