banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, dnia 02.06.2017 r.

Nasz znak:  NA-232.9.49.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
dot. zapytania ofertowego na zadanie: "Wykonanie klimatyzacji w budynku Dyrekcji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przy ul. Sienkiewicza 2 – parter"
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30.000 euro na wyżej wymienione zadanie oferta nr 3 wykonawcy: WWW.KLIMATYZACJA.US Sp. z o. o. ul. Mysłakowskiego 9/1, 31-136 Kraków, za cenę 66 420,00 zł. brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 9 oferentów.
Zamawiający przewidział na realizację zadania 70 000,00 zł brutto.
Jednocześnie informujemy, że umowa z Wykonawcą będzie zawarta niezwłocznie po otrzymaniu decyzji o finansowaniu.

Przedstawiamy oferty wykonawców niepodlegające odrzuceniu.

L.p. Nazwa i adres firmy Punktacja
1. AirClean Sp. z o.o. Chorzów, ul. Długa 1-3 79,00
2. F.P.U.H. MABAPA Gliwice, ul. Daszyńskiego 427 73,76
3. WWW.KLIMATYZACJA.US Sp. z o.o. Kraków ul. Mysłakowskiego 9/1    81,20 81,20
4. DARK-TECH Sp. z o.o. Wrocław, ul. Główna 84A 56,48

Dziękujemy wszystkim uczestnikom postępowania za złożone oferty.