banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 3 500 zł do 30.000 euro na:
Opracowanie dokumentacji szacunkowych kosztów ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 332.”

- Opis przedmiotu zamówienia:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku do zaproszenia do składania ofert.
- Termin realizacji zamówienia:     
Etap I  do dnia 10.10.2017 r,
Etap II do dnia 01.06.2018 r.
- Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Podana cena musi zawierać: kwota netto + podatek VAT = brutto.
Oferta powinna być zaopatrzona w pieczątkę firmową, być podpisana czytelnie przez Wykonawcę, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia wraz z oświadczeniami potwierdzającymi ich uprawnienia i doświadczenie w zakresie wymagań dotyczących zespołu realizującego pracę.
Ofertę należy: złożyć w formie pisemnej (pisemnie) w siedzibie Zamawiającego: RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207).
Termin składania ofert: do dnia 27.06.2016 r. do godz. 12:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące zespołu realizującego pracę:
Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym w szczególności specjalistami o następujących kwalifikacjach:
 -- co najmniej 1 specjalistą w dziedzinie hydrogeologii z minimum pięcioletnimi doświadczeniem zawodowym w w/w dziedzinie;
 -- co najmniej 2 specjalistów w dziedzinie ochrona środowiska, geografii, z zakresu urbanistyki lub planowania i zagospodarowania przestrzennego, z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze planowania i       zagospodarowania przestrzennego;
 -- co najmniej 1 specjalistą w dziedzinie ekonomii, z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie ekonomii oraz doświadczeniem zawodowym w realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych w dziedzinie ekonomii środowiska, w szczególności z zakresu opracowania prognoz skutków finansowych uchwalenia planów miejscowych itp.;
 --- prawnikiem posiadającym aplikację radcowską , w szczególności posiadającym wiedzę z zakresu przepisów prawa o gospodarce nieruchomościami, prawa cywilnego itp. z minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym;
 --- co najmniej 1 specjalistę w dziedzinie geografii, geologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub geodezji, z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym , realizującym prace związane z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej i baz danych.
Kierownik zespołu powinien posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z gospodarką wodną, ochroną środowiska oraz posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji prac naukowo-badawczych lub studialnych w reprezentowanej przez siebie dziedzinie.
Uwaga:
Wykonawca do realizacji zamówienia może wskazać mniejszą ilość specjalistów, pod warunkiem łącznego spełniania przez nich wymogów określonych powyżej.

 - Kryteria i sposób oceny ofert :

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę zamówienia spośród ofert ważnych, ocenionych  w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium Maksymalna liczba punktów
Cena (C) 60
Jakość usługi – koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia 40

W kryterium Cena (C), oferta Wykonawcy otrzyma maksymalnie 60 pkt.

Przy ocenie oferty zostanie zastosowany następujący wzór:
                      
                       najniższa oferowana cena
         C =    --------------------------------------     x 60 pkt.
                          cena ocenianej oferty

Punkty będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W kryterium „Koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia” oceniana będzie szczegółowość opisu odniesienia się do zagadnień zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Za to kryterium można dostać maksymalnie 40 punktów.

 

Stopień wypełnienia przez Wykonawcę kryterium jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu zamówienia Maksymalna liczba punktów
Nie przedstawiono koncepcji sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 0
Przedstawiono koncepcję sposobu realizacji zamówienia w sposób ogólny. 20
Koncepcja sposobu realizacji zamówienia przedstawiona w sposób wyczerpujący, szczegółowy, przejrzysty , spójny i zrozumiały. 40


Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą sumę punktów w ostatecznej ocenie punktowej w ramach kryterium oceny ofert (cena, jakość usługi - koncepcja sposobu realizacji przedmiotu).

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub więcej ofert będą przedstawiać taki sam bilans kryterium. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

 - Kontakt z wykonawcą:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Zdzisława Stojek tel. 32/777-49-38
Jolanta Chochół  tel. 32/777-49-85

Załączniki opis przedmiotu zamówienia + projekt umowy mogą Państwo pobrać z serwera FTP.