banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Pytanie 1
W zaproszeniu do składania ofert na wykonanie „Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód z uwagi na stan chemiczny” nie zawarto informacji o otwarciu ofert. Czy planujecie Państwo oficjalne otwarcie ofert z udziałem potencjalnych wykonawców? Jeśli tak, to kiedy, gdzie i o której?
Odpowiedź
Nie przewiduje się otwarcia ofert z udziałem potencjalnych wykonawców.
Pytanie 2
 JCWP RW 20006212632 jest zlewnią monitorowaną pod kątem jakościowym. Wyniki z 2017 roku wskazują na zanieczyszczenie kadmem, więc to badanie musi być powtórzone, jednakże liczba badań z potencjalnych źródeł dopiero będzie możliwa do określenie po szczegółowej analizie gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej i działalności gospodarczej w tej zlewni. Najistotniejszym problemem wydaje się być położenie względem lotniska. Czy w tej sytuacji można ograniczyć się w koncepcji do ogólnej charakterystyki planowanych badań terenowych?
Odpowiedź
Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert Wykonawca podejmuje decyzję w przedmiocie  przedstawienia/nie przedstawienia koncepcji sposobu realizacji zamówienia.
Pytanie 3
JCWP RW 20005212392 jest zlewnią niemonitorowaną. Nie ma w niej widocznych obciążeń z wyjątkiem położenia względem lotniska, a problemem jest na pewno ocena jakościowa przeniesiona z innej, obciążonej JCWP. Prowadzenie badań ilościowo - jakościowych wymaga dłuższego okresu czasu i założenie monitoringu badawczego, zgodnie z zasadami PMŚ. Czy w tej sytuacji nadal konieczna jest analiza jakościowa? Bo w tym terminie przeprowadzić można jedynie wizję lokalną, która wykluczy potencjalne dwa miejsca zrzutu zanieczyszczeń.  Gdy WIOŚ nie zakłada  PPK to znaczy, że nie ma tam istotnych źródeł zanieczyszczeń, co potwierdza się we wstępnej analizie na podstawie map zamieszczonych na geoportalu KZGW.
Odpowiedź    
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.