banerek

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro (netto)wpłynęły dwie oferty  na wyżej wymienione zadanie.
Wybrano ofertę nr 2: Narodowej Fundacji Gospodarki Wodnej ul. Żwirki i Wigury 15/8 40-063 za cenę brutto 78 720,00 zł.  Oferta spełnia wymagania stawiane w postępowaniu . Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyło dwóch Wykonawców. Cena oferty nr 1 przekracza budżet zamówienia.