banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej.
I.    Przedmiot zamówienia:
”Usunięcie  zatorów z koryta rzeki Bytomki w Rudzie- Śląskiej w km 13+000 – 14+000.”

Przedmiotem zamówienia jest –likwidacja powalonych drzew oraz zatorów z koryta rzeki –powalone drzewa znajdują w sąsiedztwie  ogródków działkowych Perła  w Rudzie Śląskiej przy ul. Orzegowskiej oraz w okolicach  km 13+19 rzeki Bytomki w Rudzie Śląskiej.
Oferent przed złożeniem oferty  winień dokonać wizji w terenie – osoba do kontaktu Krzysztof Mróz tel. 603857483.
II.    Zakres robót określa niżej podany  -  przedmiar robót w układzie kosztorysowym według którego należy przygotować ofertę – kosztorys ofertowy uproszczony . Zainteresowanych Wykonawców zapraszamy na wizję.
 w zakresie jak niżej:

lp podstawa opis jedn. ilość
1 Kal. własna Wyciagnięcie z koryta rzeki powalonych drzew wraz z pocięciem na kawałki [ 1 szt. Fi 400 , 3 szt.fi 120 ] Kpl. 1
2 Kal. własna Wyciagnięcie z koryta rzeki powalonych drzew wraz z naniesionymi gałęziami oraz roślinnością [ 5szt. Fi 150 , 3m3 gałęzi] Kpl. 1


III.    Opis sposobu przygotowania oferty.
- Oferta powinna zawierać :
- Kosztorys ofertowy
- Zaopatrzona w pieczątkę firmową
- Podpisana czytelnie przez Wykonawcę
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres siedziby oferenta, numer telefonu
- Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
- Podana cena musi zawierać- kwota netto + 23% VAT = brutto
IV.    Prowadzący postępowanie: Jerzy Lawiński   tel. 077/4820405
V.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia:   29 września   2017 r.
VI.    Sposób i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie:
 do dnia 24.08.2017 r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie Koźlu ul. Chełmońskiego 1   lub  , fax-em –77/ 4829753
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem i spełniać wszystkie wymagane warunki.
Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego