banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Do wykonawców biorących udział
w zapytaniu na dostawę odzieży i obuwia
NA-172.10.68.2017

DOTYCZY:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Uszycie na miarę i dostawa odzieży roboczej zimowej dla pracowników fizycznych RZGW w Gliwicach”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły 2 oferty

Oferta nr 1 złożona przez firmę P.P.H.U. MIRPOL z siedzibą w Lublińcu przy ul. Oleskiej 24 - w toku badania ofert ofercie przyznano 88,65 pkt. (69,65 pkt w kryterium cena; 19 w kryterium jakość) na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:
CENA – 80%  JAKOŚĆ – 20%

Oferta nr 2 złożona przez firmę P.P.H.U. TANGA z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ku Dołom 6 - w toku badania ofert ofercie przyznano 86,00 pkt. (80 pkt w kryterium cena; 6 w kryterium jakość) na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:
CENA – 80%  JAKOŚĆ – 20%


Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy P.P.H.U.  MIRPOL z siedzibą w Lublińcu przy ul.Oleskiej 24 gdyż oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów w kryteriach będących podstawą oceny ofert spośród ważnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.