banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Przedmiot zamówienia:

„ Utrzymanie i zapewnienie obsługi serwisowej (gwarancyjnej) urządzeń elektroenergetycznych zaplecza eksploatacyjnego zbiornika Racibórz”

Miejsce świadczenia usługi: 47-400 Racibórz ul. Nieboczowska 11

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zestaw czynności wynikających z eksploatacji zasilającej linii kablowej SN, stacji transformatorowej 20/0,4 kVA (wymagane uprawnienia >1kV), prowadzenie książki stacyjnej, dokonywanie zabiegów eksploatacyjnych stacji zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową, w tym serwisu gwarancyjnego. Dokonywanie badań ochrony sprzętu bhp w pomieszczeniach stacji i pomieszczeniach ruchu energetycznego:

- rękawice dielektryczne 1szt

- buty dielektryczne 1szt

- drążek izolacyjny 1szt.

- wykładziny dielektryczne (w pomieszczeniach rozdzielni i agregatu) 2szt.

- wskaźnik napięcia – 2szt.

Pierwsze badanie sprzętu bhp należy przeprowadzić niezwłocznie po podpisaniu umowy.

Załączniki - dokumentacja techniczna urządzeń stacji trafo:

a) Kontenerowa stacja transformatorowa z betonu – DTR

b) Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń – Instrukcja użytkownika

c) Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń – Specyfikacja Techniczna

d) Transformator olejowy Schneider – karta prób – karta gwarancyjna – deklaracja zgodności WE

e) Sygnalizator zgodności faz – Instrukcja użytkowania

f) Bateria kondensatorów Zen MATICR® ZEBKND7037/2,5 – DTR + karta gwarancyjna

2. Zestaw czynności w ramach eksploatacji zasilającej linii kablowej SN, złącza Średniego Napięcia wraz z układem pomiarowym, prowadzenie książki stacyjnej, koordynacja działań zgodnie z instrukcją współpracy z Tauron o/ Gliwice (wymagane uprawnienia >1kV).

3. Zestaw czynności wynikających z eksploatacji Zespołu Prądotwórczego zasilania rezerwowego napędzanego silnikiem Diesla wraz rozdzielnią główną, z dokonywaniem przeglądów gwarancyjnych urządzeń zgodnie z wymaganiami producentów, prowadzenie książki uruchomień. Przeglądy serwisowe (gwarancyjne) agregatu prądotwórczego i silnika Diesla 2x w roku (lub co wymaganą ilość godzin) i zgodnie z instrukcją obsługi silnika IVECO Motors.

Załączniki - dokumentacja techniczna urządzeń agregatu:

a) Zespół prądotwórczy GI 67 S AUT – Karta gwarancyjna, certyfikaty, deklaracje zgodności WE

b) Zeszyt eksploatacji Zespołu prądotwórczego GI 67 S AUT

c) Silnik IVECO Motors – użytkowanie i obsługa

d) Trójfazowe generatory synchroniczne Marelli Generators MJB 160-200-225 – Instrukcja i informacje w zakresie bezpieczeństwa

e) Wyłączniki kompaktowe

f) ComAp - InteliLite NR® - przewodnik operatora Panel Sterowania typu AMF

4. Materiały eksploatacyjne (filtry, olej silnikowy, płyn chłodniczy, inne).

W cenie uwzględnić należy przedstawienie na koniec 2018r. roku sprawozdania z przeprowadzonych czynności w zakresie utrzymania ww. urządzeń. W ofercie należy zaproponować czas reakcji w przypadku wystąpienia awarii.

II. Opis wymaganej zawartości oferty:

1. Kosztorys ofertowy

2. Pieczęć firmowa

3. Czytelny podpis Wykonawcy

4. Data sporządzenia

5. Dane adresowe oferenta oraz nr telefonu

6. Uwzględnienie wszystkich kosztów związanych z przedmiotem zamówienia (w tym przewidywane koszty materiałów eksploatacyjnych)

III. Prowadzący postępowanie:

Krzysztof Juraszek – sprawy formalne tel. 607 220 028 wew. 45

Grażyna Stabla – sprawy formalne tel. 607 220 028 wew. 40

Jerzy Płachecki – sprawy techniczne tel. 696 666 010

IV. Termin realizacji umowy:

od dnia 01.12.2017r.

do dnia 31.12.2018r.

V. Warunki płatności:

Rozliczenie usług następować będzie w cyklu miesięcznym. Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych czynności, który potwierdzony będzie przez Zamawiającego. Potwierdzony protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury. Termin płatności faktury 30 dni.

VI. Sposób i termin złożenia oferty:

Do dnia 15.11.2017r. do godz. 12.00 w siedzibie Biura Wdrażania Projektu Zbiornik Racibórz Dolny w Raciborzu ul. Nieboczowska 11a lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie najniższej oferty nie gwarantuje realizacji przedmiotu zamówienia. Oferta musi być zgodna z kosztorysem (przedmiotem zamówienia) i musi spełniać wszystkie wymagane warunki.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.