banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: „Dostawę 2 samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”.
 Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 1579 z 2017 roku) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.
 
Zamawiający:
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch nowych samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, spełniających warunki specyfikacji technicznej zamieszczonej w Opisie przedmiotu zamówienia w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego.


Warunki udziału w postępowaniu:
Dostępność do autoryzowanego punktu serwisowego  – do 40 km.

Termin wykonania zamówienia:
nie później niż w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Dostawa musi nastąpić do dnia 29 grudnia 2017 r.

Termin płatności:
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez obie strony protokół odbioru samochodów wraz z niezbędną dokumentacją.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
Wykonawcy posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami uprawnionymi do wykonywania zadania.

Obowiązki Wykonawcy:
Dostarczenie samochodu we wskazane miejsce przez Zamawiającego wraz z dokumentacją podaną poniżej:
·    karta gwarancyjna w języku polskim,
·    pełna dokumentacja techniczna i eksploatacyjna samochodu (instrukcja  obsługi w języku polskim)
·    niezbędna homologacja europejska/Polska i pomiary dopuszczające samochód do użytkowania

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
Wykonawca poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku Vat. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia: rabaty, upusty, koszt materiałów, dojazdu i czas na wykonanie usługi.

Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%
Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):
                                         
                                        cena oferowana minimalna
Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------- x 100 pkt
                                                cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.
 
Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a)    pisemnie na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice
b)    faxem 32  777-49-99
c)    e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
d)    osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Długajczyk – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Krzysztof Maćkowiak  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Składana oferta powinna zawierać:
•    Formularz ofertowy wg zał. nr 1
•    Zaparafowany wzór umowy wg zał. nr 2
•    Specyfikacja techniczna  - Opis przedmiotu zamówienia wg. zał. nr 3
Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.
 
Oferty należy składać:
W formie pisemnej do dnia 12.12.2017 r. do godz. 12.00,w zamkniętej kopercie oznaczonej:
 
„Dostawa 2 samochodów osobowych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

NIE OTWIERAĆ PRZED 12.12.2017 r. do godz. 12:15  w siedzibie Zamawiającego, tj. Sekretariat RZGW w Gliwicach, pok.207 , przy ul. Sienkiewicza 2,. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksemi e-mailem.

Otwarcie ofert nastąpi: dnia 12.12.2017 r. o godz. 12:15 w sali konferencyjnej RZGW w Gliwicach.

Termin związania ofertą: 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
 
Wyłonienie Wykonawcy:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z wybranym Wykonawcą, którego oferta została porównana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
 
Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
 

Załączniki:
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
2. Wzór umowy – zał. nr 2
3. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 3

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.