banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: sukcesywną dostawę tuszy i tonerów.

Określenie przedmiotu zamówienia:

W ramach zapytania ofertowego na dostawę tuszy i tonerów, udostępniamy Państwu plik zawierający przykładowe tusze i tonery, które były zamawiane w br. prosimy wpisać do tabeli proponowane ceny. Lista urządzeń drukujących oraz wymaganych do nich materiałów eksploatacyjnych może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy.

Kryteria, którymi będziemy się kierować przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

- gwarancja musi zapewniać niezawodność tuszy/tonerów oraz bezpłatną naprawę/serwis urządzenia w przypadku uszkodzenia spowodowanego wadliwym tonerem/tuszem lub wymianę urządzenia na nowe jeżeli naprawa będzie niemożliwa,

- koszt dostawy tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych,

- koszt odbioru zużytych tuszy/tonerów i innych materiałów eksploatacyjnych,

- czas dostawy,

- cena materiałów.

Oferty prosimy wysyłać wg wzoru

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.

Termin wykonania zamówienia 01.11.2018r – 31.12.2018r.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

Paweł Pistelok tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Kołtowski tel: 327774977, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert: do dnia 15.12.2017r. do godziny 11:00

Termin ogłoszenia rozstrzygnięcia 18.12.2017r. na stronie gliwice.rzgw.gov.pl

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.

 

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.