banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
dot. zapytania ofertowego na zadanie: „Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach”

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego do 30.000 euro na wyżej wymienione zadanie oferta nr 2 wykonawcy: INVICTUS System Sp. z o.o. ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, za cenę  114 699,96 zł. brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert oraz odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym. Jednocześnie informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyło 2 Wykonawców. Przedstawiamy oferty wykonawców niepodlegające odrzuceniu.

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto

Liczba punktów w ramach poszczególnych kryteriów

Łączna liczba punktów

Cena brutto

Ulga PRFON

Jakość / Koncepcja

1.

SOGAMA – Eco Sp. z.o.o.

ul. Kniejowa 2

44-117 Gliwice

120 087,36

57,30

0

13,00

70,30

2.

INVICTUS SYSTEM Sp. z o. o.

ul. Czerwińskiego 6

40-123 Katowice

114 699,96

60,00

20

16,33

96,33

 

Dziękujemy za złożone oferty.