banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                                                                                            Gliwice, 26.06.2018 r.

 

                 ZAPYTANIE OFERTOWE                                                                             
      Nr sprawy GL.ZOO.1.281.2.140.2018

Zamawiający:
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82
Zarząd Zlewni w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2
Tel./fax – 32/231 64 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


1. Zamawiający, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni Gliwice, w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Zarządu Zlewni Gliwice”


2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 10.07.2018 r. – 31.12.2018 r.

3. OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU W ZAKRESIE MERYTORYCZNYM ORAZ FORMALNYM:
     merytorycznie: Krzysztof Maćkowiak, tel. 603 566 244
     formalnie: Michał Janocha tel. 32/ 231 64 31 wew. 33

4. KRYTERIA WYBORU OFERT:
4.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
a)    zostały złożone przez Wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowania,
b)    nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4.2 Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnych, ocenionych w oparciu o następujące kryterium:

Lp. Opis kryterium   Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1.  Cena  100%  100 pkt


- wyliczenie wg wzoru:

C= C min. x 100
Ci


 
gdzie:
C-ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „Ceną”,
C min. – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
C i – cena oferty badanej.

5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV):
90919200-4 – Usługi sprzątania biur
90919100-3 – usługi czyszczenia urządzeń biurowych
90911300-9 – Usługi czyszczenia okien
90910000-9 – Usługi sprzątania

5.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości wewnątrz budynków administracyjnych i socjalnych, tj. m.in.: sprzątanie ciągów komunikacyjnych, pokoi biurowych, pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i gospodarczych w budynkach Zarządu Zlewni Gliwice w następujących lokalizacjach:
1. Nadzór Wodny Racibórz – 47-400 Racibórz, ul. Tow. Gimnastycznego” Sokół” 18, tel. 32 415 46 71
2. Nadzór Wodny  Cieszyn  -  43-400 Cieszyn , ul.  Korfantego 32,  tel.33 851 00 56
3. Obiekt Hydrotechniczny- Polder Buków, 44-362 Bluszczów, ul. Kamieńska 22 tel. 693 399 591


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz częstotliwość wykonywania prac porządkowych określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

5.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania profesjonalnych środków czystości niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania środków czystości o uniwersalnym zastosowaniu. Stosowane środki czystości muszą być dedykowane tj. do czyszczenia/pielęgnacji różnych powierzchni Wykonawca stosuje oddzielnie/różne środki czystości, tj.:
 - na potrzeby ręcznego mycia podłóg i posadzek – stosowanie płynu do codziennego mycia oraz pielęgnacji wodoodpornych podłoży (przeznaczony do podłóg kamiennych, płytek ceramicznych, PVC, który czyści
i usuwa tłuszcz i zabrudzenia, pozostawia połysk, świeży, przyjemny zapach, nie pozostawia smug)
 - na potrzeby mechanicznego mycia podłóg i posadzek – stosowanie środków przeznaczonych do maszynowego mycia o właściwościach myjących, usuwających intensywne zabrudzenia (nie pozostawiają smug, utrudniają ponowne wnikanie brudu, pozostawiają przyjemny, świeży zapach)
- na potrzeby czyszczenia i wycierania kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek, stolików i innych mebli biurowych – stosowanie preparatu przeznaczonego do pielęgnacji drewna i powierzchni drewnopodobnych, do utrzymania czystości mebli, powierzchni z oklein naturalnych
i laminowanych, skutecznie usuwający kurz, zabrudzenia oraz tłuste ślady, pozostawiający przyjemny, świeży zapach)
- na potrzeby czyszczenia i wycierania kurzu z powierzchni foteli, podnóżków, aparatów telefonicznych, plastikowych elementów urządzeń biurowych (tj. ksera, komputery, niszczarki, czajniki elektryczne, lampki biurkowe itp.) – stosowanie preparatu do mycia wodoodpornych powierzchni np. powierzchni z tworzyw sztucznych, skutecznie usuwający kurz, zabrudzenia oraz tłuste ślady, pozostawiający przyjemny, świeży zapach
- na potrzeby czyszczenia i wycierania kurzu z ram obrazów, gablot, tablic informacyjnych, paneli ściennych, parapetów, kaloryferów, obudowy kaloryferów – stosowanie preparatu skutecznie usuwającego kurz, zabrudzenia oraz tłuste ślady, pozostawiający przyjemny, świeży zapach)
- na potrzeby mycia luster i powierzchni szklanych – stosowanie preparatu  przeznaczonego do bezpośredniego użycia, na bazie alkoholu, do czyszczenia i odświeżania luster, okien, powierzchni szklanych, skutecznie usuwających brud, kurz, ślady z odcisków dłoni i tłuszczu, pozostawiający świeży zapach oraz błyszczące powierzchnie bez smug i zacieków
- na potrzeby mycia pomieszczeń sanitarnych: armatury, umywalek, zlewozmywaków, brodzików, muszli wc, pisuarów oraz powierzchni ścian wyłożonych glazurą – stosowanie środków bakteriobójczych
i grzybobójczych przeznaczonych do czyszczenia sanitariatów, skutecznie usuwające osady i inne zabrudzenia, neutralizujące nieprzyjemne zapachy.
6. WYMAGANIA, JAKIE POWINNI SPEŁNIAĆ WYKONAWCY ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOKUMENTÓW
I OŚWIADCZEŃ.
6.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.
6.2 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, następujące oświadczenia i dokumenty:
- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- Oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia – wymaga się by posiadały doświadczenie w wykonywaniu usługi sprzątania.
- Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- Oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- Oświadczenie o posiadaniu polisy od odpowiedzialności cywilnej na prowadzoną działalność.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”.
W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w niniejszym punkcie Wykonawcy winni dołączyć do oferty:
a)    oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 3 do zapytania;
b)    wykaz świadczonych usług – zgodnie z wzorem „Wykaz usług”, stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania oraz dodatkowo dowody potwierdzające, że usługi wymienione w „Wykazie usług” zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
c)    wykaz wskazujący osobę koordynatora oraz pracowników Wykonawcy dedykowanych do świadczenia usługi – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do zapytania;
Zamawiający informuje, że w ofercie muszą być wskazani (pod rygorem odrzucenia oferty):
- stała osoba koordynatora, która jeden raz na dwa tygodnie będzie osobiście sprawdzać jakość wykonywanych usług na wszystkich obiektach – jedna osoba
- liczba osób na obiektach – 1 osoba.
d)    kserokopia Polisy OC prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100.000,00 zł wraz  z dowodem opłaty składki
6.3 Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który realizując zamówienie przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.
7. WZÓR UMOWY – stanowi Załącznik nr 7
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, SPOSOBU ORAZ FORMY JEGO WNIESIENIA – nie dotyczy
9. WARUNKI GWARANCJI – nie dotyczy
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
10.1 Podana w ofercie cena będzie ceną ryczałtową  zamówienia i będzie uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego
z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
10.2 Cena powinna obejmować wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia.
10.3 Cenę należy podać liczbowo i słownie w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku brutto w tym wartość netto oraz podatek VAT.
10.4 Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi.
11. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY I JEJ ZAWARTOŚĆ:
11.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób:
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE
ZARZĄD ZLEWNI W GLIWICACH
„Zapytanie ofertowe nr sprawy GL.ZOO.1.281.2.140.2018”

11.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
11.4 Zamawiający obliguje Wykonawcę, aby przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla prawidłowego i kompletnego przygotowania oferty zgodnie z zakresem przedmiotowego zamówienia. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizje lokalne można przeprowadzić po uprzednim telefonicznym umówieniu się. Wizja lokalna winna zostać potwierdzona pieczątką obiektu na                Załączniku nr 6. Załącznik stanowi część oferty. Oferty bez uzupełnionego załącznika zostaną odrzucone.
Kompletna oferta musi zawierać:
1.    Formularz ofertowy – zał. nr 2
2.    Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 3
3.    Wykaz usług – zał. nr 4
4.    Wykaz osób – zał. nr 5
5.    Potwierdzenie odbycia wizji – zał. nr 6
6.    Wzór umowy – zał. nr 7
7.    Zaświadczenie o wpisie do CEIDG/KRS
8.    Kserokopia polisy OC

12. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT:
Ofertę należy złożyć do dnia 06.07.2018r., do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Zarządzie Zlewni Gliwice, ul. Robotnicza 2

ZAŁĄCZNIKI:
1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2.    Formularz ofertowy
3.    Oświadczenie Wykonawcy
4.    Wykaz usług
5.    Wykaz osób
6.    Potwierdzenie odbycia wizji
7.    Wzór umowy
8.    Protokół odbioru prac

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP