banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

1.Zamawiający: PGW Wody Polskie w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości poniżej 30 000 euro, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:

„12 miesięczna kompleksowa opieka nad systemami automatyzacji zbiorników wodnych oraz serwis automatyzacji na obiektach hydrotechnicznych podlegających pod RZGW Gliwice”

Prowadzący postepowanie : RZGW Gliwice

2. Termin realizacji zamówienia: Od 16.01.2019r. do 31.12.2019r.

3. Osoby wskazane do kontaktu w zakresie merytorycznym oraz formalnym:

Tomasz Klimek tel: 327774943, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paweł Pistelok tel:327774942, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Kryteria wyboru ofert:
- okres gwarancji na naprawiany sprzęt
- czas reakcji na zgłoszenie naprawy (czas od momentu zgłoszenia do momentu przedstawienia diagnozy oraz wyceny naprawy zgłaszanego urządzenia)
- czas usunięcia awarii ( czas od momentu przesłania zgody przez Zleceniodawcę na naprawę do momentu przywrócenia urządzeniu sprawności z przed zgłoszenia awarii.)
- koszt dojazdu wraz z ekspertyzą,
- koszt roboczogodziny
-doświadczenie w naprawach systemów automatyzacji obiektów hydrotechnicznych

5. Zakres zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa opieka nad systemami automatyzacji zbiorników wodnych Łąka, Kuźnica Warężyńska, Przeczyce, Wisła Czarne, Wilkówka oraz Jaz Koźle obejmująca:

utrzymanie sprawności systemu automatyzacji zbiorników, który obejmuje opiekę i kontrolę sprawności systemu w technicznie niezbędnym zakresie, zgodnie z wykazem załączonym do niniejszego pisma, gotowość do usuwania skutków awarii, gotowość do realizacji prac modernizacyjnych systemu, doradztwo w zakresie zakupów, „HOT-LINE” – usługi telefoniczne 24h/dobę, 7 dni w tygodniu do realizacji pomocy w przypadku trudności w wykonaniu prostych prac operatorskich oraz w diagnostyce problemów związanych z działaniem systemu, serwis modemowy tj. zdalny nadzór nad komputerem dyspozytorskim, prowadzenie dokumentacji dokonanych zmian, naprawa i usuwanie skutków awarii.

b) Na pozostałych obiektach hydrotechnicznych podlegającym RZGW Gliwice (wykaz możliwych obiektów zawiera załącznik nr 1)
- diagnostyka zgłoszonej awarii,
- naprawa i usuwanie skutków awarii.

6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

- doświadczenie w naprawach systemów automatyzacji obiektów hydrotechnicznych

7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia, (jeżeli jest wymagany):

Brak

8. Warunki gwarancji:

wg wykazu – plik wzór oferty

9. Opis sposobu obliczenia ceny

wg wykazu – plik wzór oferty

10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:

Oferty prosimy wysyłać wg wzoru

Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich oraz obejmować wszelkie obciążenia związane z realizacją umowy w tym podatek VAT.

11. Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 11.01.2019r roku, do godziny 11:00,

Ofertę prosimy przesłać na adres:

RZGW Gliwice ul. Sienkiewicza 2 44-100 (Sekretariat pok. 207) lub adres

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem Serwis urządzeń drukujących

12. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający ma prawo ujawnić wszystkie materiały zgromadzone w postępowaniu, w tym treść ofert i całą korespondencję prowadzoną z oferentami.

Wykonawca może nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzec, że nie mogą być udostępnianie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku zgłoszenia przez wykonawcę zastrzeżenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, informację będące tajemnicą przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione.

Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.