Drukuj
Kategoria: Archiwum
Odsłony: 10700

Rzeczpospolita Polska
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
Wezwanie do wyrażenia zainteresowania
Nr Ident. Projektu P086768
Usługi Konsultanta Kontrakt Nr ORFPP A3-2
Nadzór nad budową Suchego Zbiornika Racibórz.


Niniejsze Wezwanie do Wyrażenia Zainteresowania następuje po Ogłoszeniu o przetargu otwartym (GPN) opublikowanym w Development Business Narodów Zjednoczonych w dniu 6 października 2008.

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej otrzymał Pożyczki i Pomoc na wdrożenie Programu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w kwocie wynoszącej razem 505 milionów euro. Projekt jest finansowany pożyczką z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (MBOiR), pożyczką z Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE) i środkami z Funduszu Spójności UE


Projekt składa się z następujących komponentów:

· Komponent A: Budowa Zbiornika Przeciwpowodziowego Racibórz;

· Komponent B: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)

· Komponent C: Poprawa Zarządzania Powodziowego, Monitoringu i Oceny

· Komponent D: Zarządzanie Projektem, Wsparcie Techniczne i Szkolenia

Rząd Polski zamierza wydać część ze wspomnianych środków na płatności wynikające z Umowy na usługi konsultanta w zakresie nadzoru budowy Polderu Racibórz – przedsięwzięcia zarządzanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW-Gliwice).

Oczekiwany okres świadczenia usług to około 48 miesięcy. Zakres usług Konsultanta obejmuje:

· Zarządzanie kontraktem;

Nadzór nad budową, nadzór nad badaniami archeologicznymi, jeśli zajdzie taka potrzeba;
Kontrola jakości materiałów stosowanych do wykonywania obiektów ziemnych i budowli, w tym przeprowadzanie testów na placu budowy, a także, gdy będzie to konieczne, poza nim, a w razie potrzeby przeprowadzenie kontroli i testów w miejscu wytwarzania budulca oraz odbiór urządzeń i materiałów;
Sprawdzanie i opiniowanie wniosków składanych przez wykonawców, kontrola postępu prac i opiniowanie wniosków o płatności przejściowe;
Wykonanie obmiarów robót;
Przygotowanie, odpowiadających standardom instytucji finansujących projekt, miesięcznych i kwartalnych raportów z postępu prac;
Prowadzenie ksiąg;
Odbiór wykonanych robót lub dostaw i rozliczenie kontraktu, wystawienie Świadectw Wykonania, przygotowanie dokumentów potrzebnych do odbioru robót/dostaw przez Zamawiającego
Przygotowanie instrukcji działania, obsługi i eksploatacji dla urządzeń wykonanych w ramach niniejszego projektu;

Konsultant będzie wypełniał wszystkie obowiązki Inżyniera zgodnie z Standardowymi Dokumentami przetargowymi Banku Światowego - Zamówienia Robót, maj 2006 zgodnie z rewizją (Warunki Ogólne). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zaprasza firmy konsultingowe spełniające warunki ("Konsultanci") do wyrażenia zainteresowania świadczeniem usług. Zainteresowani Konsultanci powinni przedstawić informacje wykazujące, że posiadają wymagane kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie aby wykonywać Usługi. Kryteria kwalifikujące na krótką listę to:

I) ogólne kwalifikacje

II) ogólne doświadczenie

III) szczegółowe doświadczenie adekwatne do zlecenia

Zwracamy uwagę Konsultantów na akapit 1.9 Dokumentu Banku Światowego Wytyczne: Wybór i zatrudnianie Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego , maj 2004, Poprawionymi 1 października 2006 i 1 maja 2010 (“Wytyczne dla Konsultantów”), określające politykę Banku Światowego dot. konfliktu interesów.

W celu podniesienia kwalifikacji konsultanci mogą łączyć siły. Takie "łączenie" może mieć formę Joint Venture lub wykonywania usług konsultingowych jako pod-konsultant. W przypadku Joint Venture (JV), wszyscy członkowie JV będą oceniani razem w celu zakwalifikowania na krótką listę i będą ponosić wspólną odpowiedzialność za wykonanie zadania, jak i wspólnie podpiszą umowę, jeśli ich grupa JV otrzyma dany kontrakt. Zainteresowani konsultanci powinni we wniosku jasno wskazać strukturę takiego "łączenia sił", jak i obowiązki partnerów i pod-konsultantów. Niejasne wyrażenia zainteresowania jeśli chodzi o "w połączeniu z " i/lub "w stowarzyszeniu z" itd. mogą nie być rozważane przy kwalifikacji na krótka listę. Zasadą jest, że na jedną firmę przypada jedno wyrażenie zainteresowania, a firma konsultingowa może zdecydować, czy chce uczestniczyć w postępowaniu jako pod-konsultant czy jako indywidualny konsultant czy jako partner w Joint Venture. Prosimy zauważyć, że firm winna złożyć tylko jedno WZ (EOI) w tym samym procesje wyboru - czy to indywidualnie jako konsultant czy jako partner w Joint Venture. Żadna z firm nie może być pod-konsultantem w sytuacji, kiedy składa WZ (EOI) indywidualnie lub jako partner Joint Venture w tej samej procedurze wyboru. Firma, w sytuacji kiedy pełni funkcje pod-konsultanta u dowolnego konsultanta lub JV, może brać udział w postępowaniu u więcej niż jednego konsultanta, ale tylko działając jako pod-konsultant.

Konsultanci zostaną wybrani zgodnie z metoda opartą na Jakości i Kosztach (QCBS), która została przedstawiona w Wytycznych dla Konsultantów.

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem w godzinach pracy od 08:00 do 15:00.

Wyrażenie zainteresowania musi zostać dostarczone w formie pisemnej na poniższy adres (czy to osobiście czy pocztą czy faksem czy też mailem) do 3 grudnia 2012.

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regional Authority for Water Management in Gliwice

Adres: ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, Polska

Tel:. Fax:: + 48 – 032 777 49 50, +48 – 032 777 49 99

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Internet: www.gliwice.rzgw.gov.pl