banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 

Przebieg prac

 

Podstawy prawne realizacji projektu:

 

Celem rozpoczęcia realizacji inwestycji, koniecznym było uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych:

 

  • Decyzja Ministra Środowiska z dn. 9.11.1999r. Akceptacja Koncepcji Programowo Przestrzennej budowy zb. Racibórz (znak ZWiu-211-XIX-ll/99).
  • Decyzja Ministra Środowiska z dnia 1.07.2002. Akceptacja dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (znak DG/Kdgi/AS/489-1034).3.
  • Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 5.07.2004r. w sprawie ustalenia lokalizacji zbiornika Racibórz
  • na rzece Odrze w woj. śląskim z rygorem natychmiastowej wykonalności znak (RR-B . I I / I D / 7 1 1 1 / 9 3 / 0 4 r).
  • Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 21.09.2004r. utrzymująca w mocy, decyzję Wojewody Śląskiego o ustaleniu lokalizacji zbiornika Racibórz, zaskarżoną przez mieszkańców wsi Nieboczowy, reprezentowanych przez Społeczny Komitet (znak BP5k 025-120/04/2173).5.
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8.02.2006r. oddalający skargę mieszkańców wsi Nieboczowy na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego —zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz (sygn. akt IV S.A./Wa 926/04).
  • Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji z dnia 7.09.2010r.
  • Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ -oa.4204.1.2011 z dnia 30.06.2011r.
  • Decyzja dotycząca pozwolenia wodnoprawnego nr 74/D/NN/12, wydana przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z marca 2012 r.
  • Decyzja Wojewody Śląskiego o pozwoleniu na realizację inwestycji nr 1/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. stała się ostateczna z dniem 12 stycznia 2013 r.

Realizacja budowy

Umowa na dokończenie budowy zbiornika pomiędzy PGW Wody Polskie a konsorcjum firm BUDIMEX S.A. (Polska) oraz Ferrovial Agroman S.A. (Hiszpania) została zawarta 30 listopada 2017r., Polecenie Rozpoczęcia Robót Wydano 8 stycznia 2018. Wykonawca ma 740 dni na realizację robót. Od 3 września 2016r., funkcję Inżyniera Kontraktu pełni firma AECOM.

Opis prowadzonych robót Budowy Zbiornika – stan na maj 2018r.

Fot. 1 Korpus zapory prawobrzeżnej - formowanie

Prowadzone są roboty na terenie wszystkich trzech zapór - czołowej, prawobrzeżnej jak i lewobrzeżnej, oraz na terenie czaszy zbiornika. W zakresie prowadzonych robót jest m.in. wzmocnienie podłoża kolumnami żwirowymi na odcinku zapory lewobrzeżnej 2+125-2+325. Realizowane są roboty związane ze wznoszeniem nasypów korpusów zapór z naturalnych materiałów sypkich – pospółki. Zaawansowanie prac przy wznoszeniu nasypów z gruntów sypkich na zaporze czołowej sięga 55% na zaporze lewobrzeżnej 50% zaś na zaporze prawobrzeżnej 55%. Prowadzone są roboty ubezpieczeniowe tj. wykonanie narzutów kamiennych oraz koszy siatkowo – kamiennych na kanale odpływowym, jak również trwają prace związane z umocnieniem odpowietrznej strony korpusu zapory czołowej.

Fot. 2 Zapora Czołowa – umocnienie skarpy strony odpowietrznej

Na budowli przelewowo – spustowej realizowane są roboty żelbetowe przyczółków, filarów oraz murów oporowych – wykonano ok. 64% robót żelbetowych (ułożono do tej pory ok. 35872m3 betonu).

Fot. 3 Budowla Przelewowo – Spustowa – roboty żelbetowe

Fot. 4 Upust do Odry Miejskiej – roboty żelbetowe

Na budowli upust do Odry Miejskiej wykonano ścianki szczelne, wzmocnienie podłoża palami wielkośrednicowymi oraz częściowo płytę denną budowli. W trakcie wykonywania jest pozostała część płyty dennej oraz ściany budowli. Wykonano ok. 27% robót żelbetowych (ułożono do tej pory ok. 2037m3 betonu). Prowadzone są roboty żelbetowe na Budowli Upustowej Psina, upuście ze zbiornika Pogrzebień, Pompowni Lubomia. Rozpoczęto roboty związane z docelowym umocnieniem zewnętrznego koryta rzeki Psina. Wykonano 85% umocnienia docelowego budowli – Rów Tworkowski. W zakresie Obiektu nr 4 – Zaplecze Eksploatacyjne Zbiornika – wykonano zasadnicze roboty i oddano do użytkowania budynki oraz drogi place i sieci, natomiast cześć wyposażenia zaplecza uzupełniona będzie po zakończeniu robót związanych z budową zapór oraz budowli. W czaszy zbiornika prowadzone są roboty związane z umocnieniem wysp - rozpoczęto wykonywanie ścieli faszynowej z zabudową kiszek faszynowych na skarpach wysp, a także wykonanie narzutu kamiennego i humusowanie. Zakończono roboty rozbiórkowe w czaszy zbiornika. Ogólne zaawansowanie rzeczowe wszystkich robót budowlanych sięga ok. 53%.

Fot. 5 Budowla – Rów Tworkowski