banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

26 października zakończyły się konsultacje społeczne Planu utrzymania wód wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla regionów wodnych w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Plan utrzymania wód jest dokumentem planistycznym w gospodarowaniu wodami, który realizuje zapisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469).
W ramach konsultacji społecznych PUW 12 i 13 października w Gliwicach oraz Kędzierzynie-Koźlu odbyły się spotkania konsultacyjne, w czasie których zainteresowani poznali szczegóły zawarte w opracowywanych Planach a także mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu dokumentu planistycznego. Wnioski i przemyślenia można było również wnosić elektronicznie oraz m.in. w siedzibie RZGW w Gliwicach.
W ramach konsultacji zgłoszono szereg uwag i wniosków, które zostały szczegółowo przeanalizowane i posłużyły zaktualizowaniu konsultowanych dokumentów.

Poniżej zamieszczono tabelę rozbieżności, w której przedstawiono wszystkie zgłoszone uwagi, zarówno w trakcie spotkań konsultacyjnych, jak również korespondencyjnie, zawierającą informację o sposobie uwzględnienia uwag.

Wszystkim zaangażowanym w proces konsultacji społecznych serdecznie dziękujemy.

  1. Tabela rozbieżności